Politika ochrany osobných údajov a podmienky používania

Vitajte na webových stránkach spoločnosti YIT! Využívaním našich webových stránok súhlasíte s podmienkami tejto politiky. Využívaním našich webových stránok dávate súhlas so spôsobom, akým ukladáme a používame súbory cookies v súlade s podmienkami tejto politiky.

 

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V spoločnosti YIT spracovávame vaše osobné údaje v súlade s platnými zákonmi v oblasti ochrany údajov vrátane Všeobecného nariadenia Európskej únie (EU) o ochrane osobných údajov a s ďalšími národnými zákonmi ochrane údajov. Ochrana osobných údajov je dôležitá pre nás aj pre našich zamestnancov, zákazníkov, predajcov a ďalšie dotknuté osoby.

Cieľom tejto politiky je nastaviť vysoké a konzistentné štandardy, ktoré zabezpečia, že sa zamestnanci, zákazníci, predajcovia a ďalšie dotknuté osoby môžu spoľahnúť na rešpektovanie a ochranu osobných údajov z našej strany. Ďalším cieľom je v tomto ohľade riadenie zákonných a regulačných rizík ako aj predchádzanie ohrozeniu dobrej povesti a značky. Táto politika nemá vplyv na žiadne povinnosti ani predpisy, ktoré môžu stanovovať prísnejšie pravidlá resp. ďalšie limity ohľadne zhromažďovania a spracovávania osobných údajov. V prípade konfliktu s ustanoveniami uvedenými v tejto politike majú prednosť všeobecne-záväzné právne predpisy platné v danej krajine.

V spoločnosti YIT považujeme za „osobné údaje“ informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej resp. identifikovateľnej samostatnej fyzickej osoby. „Citlivé informácie“ predstavujú  informácie, ktoré sa týkajú napr. zdravia, zdravotného postihnutia resp. ďalších citlivých osobných údajov.

Druhy osobných údajov, ktoré spoločnosti YIT zhromažďuje, ako aj čas a spôsob zhromažďovania takýchto údajov je možné ďalej regulovať prostredníctvom miestnej legislatívy.

Princípy ohľadne spracovávania osobných údajov určuje regulácia v oblasti ochrany osobných údajov; spoločnosť YIT z tohto dôvodu:

 • Zhromažďuje a spracováva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou.
 • Využíva primerané a odôvodnené opatrenia na informovanie jednotlivcov o tom, kedy spoločnosť YIT vykoná zhromažďovanie osobných údajov, ako aj na objasnenie ich využívania.
 • Vyžiada si od dotknutej osoby súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním osobných údajov vtedy, keď je to potrebné, čím sa zabezpečí transparentnosť – takýto súhlas je okrem toho možné odvolať.
 • Zhromažďuje osobné údaje, ktoré sú dôležité a nie príliš rozsiahle z hľadiska účelu, na ktorý sa zhromažďujú, pričom účel je jasne stanovený a zákonom povolený.
 • Obmedzuje prístup k osobným údajom na subjekty a osoby, ktoré majú oprávnenú a odôvodnenú potrebu disponovať prístupom k takýmto informáciám.
 • Spracováva osobné údaje čestným a zákonným spôsobom pri všetkých svojich činnostiach vrátane prenosu resp. spracovania takýchto údajov mimo štátu, v ktorom sa vykonalo ich zhromažďovanie. Spracovanie osobných údajov by malo byť obmedzené v zmysle potreby na prevádzkové účely, efektívnu starostlivosť o zákazníka a príslušné komerčné aktivity.
 • Neuchováva osobné údaje dlhšie, než vyžaduje zákon resp. než je potrebné na prevádzkové účely, efektívnu starostlivosť o zákazníka a príslušné komerčné aktivity. Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme na plnenie príslušného účelu, ktorý nás oprávňoval k ich pôvodnému zhromažďovaniu a spracovávaniu, podľa potreby ich buď vymažeme alebo vykonáme ich anonymizáciu.
 • Zabezpečuje presnosť a v rozumnej miere aj aktuálnosť osobných údajov a v rozumnej miere zabezpečuje, aby dotknuté osoby dostávali informácie o osobných údajoch, ktoré o nich uchovávame, a aby sa vykonala náprava nepresností.
 • Orgánom poskytuje osobné údaje iba v rozsahu požadovanom zákonom resp. na základe povolenia dotknutej osoby.
 • Systematicky posudzuje riziká v oblasti ochrany osobných údajov súvisiace s ich zhromažďovaním, spracovaním a uchovávaním.
 • V súlade s úrovňou ochrany v rámci tejto politiky vyžaduje od dodávateľov služieb zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k stratám, krádežiam, neoprávnenému poskytovaniu a nevhodnému používaniu osobných údajov zhromaždených spoločnosťou YIT zo strany subjektov, ktoré sa k nim dostanú. Očakáva, že tretie strany spolupracujúce so spoločnosťou YIT budú spracovávať takéto údaje čestným a zákonným spôsobom pri všetkých svojich činnostiach vrátane spracovania takýchto údajov mimo štátu, v ktorom sa vykonalo ich zhromaždenie resp. v ktorom boli získané.
 • Očakáva, že povinnosť zachovávania dôvernosti a mlčanlivosti o osobných údajoch budú rešpektovať všetci zamestnanci.

 

Kontaktné informácie

Spoločnosť YIT Oyj je prevádzkovateľom osobných údajov na účely ich spracovania. Ak máte akékoľvek otázky ohľadne spôsobu spracovávania vašich osobných údajov resp. ak potrebujete informácie a kontaktné údaje určeného pracovníka (pracovnej pozície) v oblasti ochrany osobných  údajov zodpovedného za záležitosti súvisiace s ochranou osobných údajov v ktorejkoľvek spoločnosti skupiny YIT, kontaktujte nás vyplnením tohto formulára resp. zaslaním e-mailovej správy na adresu: privacy@yit.fi alebo listu na adresu: YIT Oyj, P.O. Box 36, Panuntie 11, 00621 Helsinki, Fínsko. Ďalšie informácie nájdete aj v Oznámení o ochrane osobných údajov pre zákazníkov - jednotlivcov a v Oznámení o ochrane osobných údajov pre zákazníkov – firmy a v Generálnych podmienkach ochrany súkromia spoločnosti YIT Slovakia a.s.

 

Súbory Cookies

Súbory Cookies použité na týchto webových stránkach sa používajú tak, aby nenarúšali súkromie používateľa danej služby. Súbory Cookies sa používajú napríklad na účely merania a prieskumu v záujme určenie druhu a objemu využívania týchto webových stránok. Súbory Cookies sa môžu použiť aj na účely priameho marketingu orientovaného na spoločnosti resp. marketingu vychádzajúceho zo zoznamov používateľov a na účely remarketingu. Účel takéhoto marketingu je poskytovať informácie ohľadne tematických služieb spoločnosti pre používateľov, ktorí navštívili webové stránky spoločnosti v minulosti. Nevykonávame zhromažďovanie žiadnych personalizovaných údajov o používateľoch ako sú napr. e-mailové adresy, telefónne čísla alebo čísla kreditných kariet.

 Súbory cookies neumožňujú prístup k zariadeniam na skladovanie údajov koncového zariadenia ako je napr. pevný disk ani možnosť kopírovať takéto údaje. Používateľ môže súbory cookies zablokovať zmenou nastavení vo svojom internetovom prehliadači, takýto krok však môže zhoršiť funkčnosť stránky a preto sa neodporúča. Používateľ môže okrem toho súbory cookies vo svojom internetovom prehliadači kedykoľvek vymazať.

Spoločnosť YIT zhromažďuje a spracováva osobné údaje napr. na nasledujúce účely: kontaktovanie zákazníkov, marketing produktov a služieb spoločnosti YIT (vrátane cieleného marketingu prostredníctvom e-mailových správ, online reklamy a telefonátov), evidencia a riešenie spätnej väzby, poskytovanie požadovaných informácií a poskytovanie produktov a služieb vyžiadaných resp. objednaných od spoločnosti YIT.

Spoločnosť YIT môže okrem toho s partnermi daného kanála pre predaj a marketing produktov a služieb spoločnosti YIT zdieľať vaše kontaktné informácie a údaje o vašich online zvyklostiach ako sú napr. návštevy Stránok a prekliky v e-mailovej správe.

Používatelia môžu byť oslovovaní na účely marketingu prostredníctvom využívania systémov poskytovateľov služieb tretích strán (napr. Google) na základe zoznamov používateľov. Marketing vychádzajúci zo zoznamov používateľov využíva zoznamy vytvorené prostredníctvom súborov cookies jednotlivých používateľov na týchto webových stránkach. Reklamná politika použitá pri marketingu na základe zoznamov používateľov zahrnuje Reklamnú politiku na báze záujmov od spoločnosti Google Inc., ktorej najnovšia verzia je k dispozícii na adrese https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=sk Ak má daný používateľ záujem o správu marketingu na základe zoznamov používateľov, môže tak urobiť na webových stránkach Vaše online voľby: http://www.youronlinechoices.com/ Nastavenia reklamy na účely marketingu, ktorú obsluhuje spoločnosť Google, sa dajú spravovať na adrese: http://google.com/ads/preferences

 

Site Analytics (Analytika stránok)

Tieto webové stránky využívajú tzv. analytiku stránok - napr. Google Analytics, čo je služba analytiky webových stránok spustená spoločnosťou Google Inc. (ďalej len Google). Analytika stránok využíva súbory cookies (textové súbory) na analyzovanie návštevnosti webových stránok. Prenos a skladovanie informácií vygenerovaných týmito súbormi cookies (ako napr. IP adresy) zabezpečia poskytovatelia služieb. Poskytovatelia služby následne používajú tieto informácie na zaslanie hlásenia vlastníkom webových stránok a ponúkajú ďalšie služby, ktoré sa týkajú aktivity webových stránok a využívania internetu.

Poskytovatelia služby môžu údaje preniesť na tretie strany, pokiaľ si to vyžaduje zákon resp. pokiaľ tretie strany spracujú takéto informácie vo vlastnej réžii.

Poskytovatelia služby nebudú spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktorými disponujú. Súbory Cookies môžete vypnúť zmenou nastavení vo svojom prehliadači, takýto krok však môže spôsobiť zhoršenie funkčnosti webových stránok.

Používaním a prehliadaním týchto stránok súhlasíte s tým, aby poskytovatelia služby Analytika stránok spracovávali vaše osobné údaje v súlade s touto politikou na v nej popísané účely.

 

Dodatky k tejto politike

Spoločnosť YIT môže túto politiku kedykoľvek meniť resp. meniť, upravovať resp. znemožniť prístup k týmto stránkam alebo k obsahu stránok na tejto lokalite, či už s oznámením alebo bez neho. Dátum nadobudnutia účinnosti tejto verzie politiky sme pre vašu informáciu uviedli vyššie. V prípade, že spoločnosť YIT zmení túto politiku spôsobom, ktorého výsledkom bude vecná nepriaznivá zmena v spôsobe zhromažďovania a spracovania vašich osobných údajov poskytnutých spoločnosti YIT prostredníctvom týchto stránok, spoločnosť YIT zašle oznámenie o zmene týchto stránok. 

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Práva používateľov

Ako je uvedené v týchto podmienkach a vo všetkých platných zákonoch a predpisoch, spoločnosť YIT vám udeľuje právo prezerať si a sťahovať materiály uvedené na webových stránkach spoločnosti YIT iba na osobné nekomerčné účely za predpokladu, že na všetkých kópiách materiálu zachováte ustanovenia týkajúce sa autorských práv ako aj všetky ostatné ustanovenia týkajúce sa vlastníckeho práva.

Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v rámci tejto politiky, sú vyhradené.

 

Práva duševného vlastníctva (PDV)

Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa danej služby (ako napríklad autorské práva, obchodné značky, ochranné známky a názvy domén) prináležia autorovi materiálu, spoločnosti YIT alebo jej spolupracujúcemu partnerovi.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora, spoločnosti YIT alebo jej spolupracujúceho partnera je zakázané prezentovať, reprodukovať, kopírovať, prenášať, vysielať, ukladať, meniť, šíriť, zverejňovať, opätovne využívať, licencovať, predávať alebo akýmkoľvek iným spôsobom využívať ktorúkoľvek funkciu na týchto webových stránkach na komerčné účely.

Informácie sa však môžu ukladať a kopírovať na osobné použitie. Všetky práva duševného vlastníctva, ktoré sú spojené s daným materiálom, ostávajú zachované a patria pôvodnému vlastníkovi - autorovi.

Pokiaľ spoločnosť YIT výslovne súhlasí so sťahovaním alebo tlačením informácií uverejnených na týchto webových stránkach, používateľ ich môže používať a prezentovať aj na verejnosti s riadnym uvedením zdroja.

 

Zodpovednosti

Webové stránky spoločnosti YIT a ich obsah tvoria službu poskytovanú spoločnosťou YIT používateľom týchto stránok. Spoločnosť YIT robí maximum pre zabezpečenie presnosti obsahu stránok a ich neustálej neprerušovanej dostupnosti. Napriek uvedenému je obsah webovej služby spoločnosti YIT poskytovaný v „aktuálnej“ a „momentálne dostupnej“ podobe. Spoločnosť YIT neposkytuje žiadne záruky ohľadne presnosti resp. spoľahlivosti obsahu stránok ani ich neprerušovaného, včasného a bezchybného fungovania.

Spoločnosť YIT, držitelia jej licencií, spolupracujúci partneri, zodpovedné osoby ani zamestnanci nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, okamžité, následné, neočakávané resp. príležitostné škody, platby pokút ani akékoľvek ďalšie škody 

spôsobené využívaním webových stránok spoločnosti YIT resp. ich obsahu, ich nedostupnosťou resp. akýmikoľvek na nich uvedenými informáciami či programami.

Webové stránky spoločnosti YIT môžu obsahovať odkazy na stránky alebo aplikácie, ktoré vlastnia resp. udržiavajú tretie strany, pričom tieto odkazy sú službou poskytovanou pre používateľov stránok spoločnosti YIT. Za takéto stránky a aplikácie ani za ich obsah resp. presnosť spoločnosť YIT nenesie zodpovednosť. Pri prechode na stránky takýchto tretích strán budú platiť podmienky príslušných stránok.

Spoločnosť YIT si vyhradzuje právo svoje webové stránky kedykoľvek meniť.

 

Materiály vyprodukované používateľmi

Používatelia, ktorí poskytujú materiály (ako napr. informácie, obrázky, otázky, nápady, objednávky atď.) na ktorýkoľvek server spoločnosti YIT (či už prostredníctvom e-mailu alebo webových stránok spoločnosti YIT), sa zaväzujú dodržiavať nasledovné podmienky smerodajné pre poskytovateľov materiálov a zároveň s nimi súhlasia:

- Žiadna časť takýchto materiálov nepredstavuje protizákonný, ohrozujúci či urážlivý obsah, obsah podnecujúci etnickú či rasovú nenávisť, pornografiu, obsah útočiaci na náboženské presvedčenie či porušujúci práva duševného vlastníctva resp. iný obsah, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu nevhodný na zverejnenie.

- Pred odovzdaním takéhoto materiálu sa vykonali všetky primerané opatrenia na zistenie a odstránenie akýchkoľvek vírusov a iných poškodzujúcich prvkov.

- Poskytovatelia materiálov ostávajú ich vlastníkmi a/alebo majú neobmedzené práva na ich poskytnutie spoločnosti YIT, pričom spoločnosť YIT má povolené tieto materiály bezplatne zverejňovať a používať tieto materiály resp. všetky v nich uvedené nápady vo svojich produktoch, a to bezplatne, bez akéhokoľvek obmedzenia používania, bez odkazov na zdroje a bez vzniku akýchkoľvek povinností či záväzkov.

- Poskytovatelia týchto materiálov nebudú proti spoločnosti YIT v súvislosti s ich predložením podnikať žiadne právne kroky a nahradia spoločnosti YIT všetky náklady a škody, ktoré jej v dôsledku podniknutia právnych krokov od ktorejkoľvek strany v súvislosti s predloženými materiálmi vzniknú.

Spoločnosť YIT má právo materiály poskytnuté používateľmi kedykoľvek zlikvidovať. Spoločnosť YIT nenesie zodpovednosť za žiadne materiály poskytnuté na jej server a ani jej v súvislosti s tým nevzniká žiadny záväzok.

 

Zmena webových stránok

Spoločnosť YIT si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah stránok, zakázať resp. obmedziť prístup na stránky resp. stránky zatvoriť bez konkrétneho dôvodu a bez samostatného oznámenia. V súvislosti so zmenou resp. zatvorením svojich webových stránok nenesie spoločnosť YIT voči používateľom žiadnu zodpovednosť.

 

Preskúmanie podmienok používania

Spoločnosť YIT si vyhradzuje právo tieto podmienky kedykoľvek upraviť bez samostatného oznámenia. Takéto zmeny nadobúdajú účinnosť ihneď po zverejnení na webových stránkach.

 

Podmienky používania sociálnych médií

Účelom používania sociálnych médií spoločnosťou YIT je poskytnúť diskusnú platformu pre ľudí, ktorí sa o spoločnosť a produkty a služby YIT zaujímajú. Spoločnosť YIT však nenesie žiadnu zodpovednosť za komentáre vložené na takúto stránku používateľmi. Vyhradzujeme si právo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto podmienky používania alebo ho z iných dôvodov uznáme nevhodným.

Rešpektujte ostatných používateľov a ich názory a dodržujte bežné zásady zdvorilej komunikácie. Na našu stránku sa nesmie vkladať žiadny nevhodný obsah ani materiály, ktoré majú ohrozujúci či hanlivý obsah, obsah podnecujúci etnickú či rasovú nenávisť, obsahujú pornografiu resp. obsah útočiaci na náboženské presvedčenie alebo materiály, ktoré predstavujú reklamu alebo ktoré porušujú autorské práva. Používateľom, ktorí tieto podmienky používania porušia, môžeme zakázať vkladanie komentárov na stránku.

Zamestnanci spoločnosti YIT sa musia identifikovať ako zástupcovia tejto spoločnosti.

 

Platný právny poriadok

Tieto podmienky používania sa riadia fínskym právnym poriadkom s výnimkou pravidla spájajúceho faktora. Všetky spory týkajúce sa týchto podmienok používania sa riešia pred fínskymi súdmi.