Umelecké dielo zóny Zwirn na námestí pred Pradiarňou 1900, Bratislava - Ružinov

Budova Pradiarne 1900 je národnou kultúrnou pamiatkou a predstavuje jedinečnú priemyselnú architektúru bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Je rozšírená o verejný priestor námestia s podzemnými garážami, ktoré sú súčasťou prevažne rezidenčného konceptu developerského projektu Zwirn. Viac o histórii tejto výnimočnej budovy a celého areálu sa dočítate na tejto špeciálnej stránke.

Súťažné návrhy umeleckého diela zóny ZWIRN z 2. kola

Cievka (1. miesto)

AUTORI:

Alex Selmeci, Tomáš Kocka Jusko a Natália Sýkorová

HODNOTENIE POROTY:

Návrh diela „Cievka“ porota ocenila ako projekt, ktorý má potenciál naznačiť možné smerovanie výtvarnej tvorby do verejného prostredia. Dielo odkazuje svojim kónickým tvarom 5 sôch a kinetickým objektom vo svojom vrchole k tichej, monotónnej práci žien v továrni pri tkáčskych strojoch. Jednotlivé objekty medzi sebou komunikujú a vytvárajú tak vzájomnú interakciu. Porota oceňuje nielen tvarové spracovanie, ktoré nie je okázalé a spektakulárne, skôr tichšie a jemnejšie. Navrhované riešenie je citlivé, niekto by mohol povedať menej výrazné, čo ale na tomto konkrétnom mieste umožní na pozadí vyniknúť pozoruhodnej industriálnej architektúre Pradiarne. Nebude s ňou stáť v napätí či konkurencii. Naopak. Návrh jednotlivých artefaktov vychádza zo strojovej estetiky, pričom asociuje aj figurálny kontext. Kinetický mechanizmus je odkazom k nikdy nekončiacej práci žien v továrni.

Last Splash (2. miesto)

AUTORI:

Marek Kvetan

HODNOTENIE POROTY:

Návrh diela „Last Splash“ pracuje s výstupom z garáží a návrhom impozantnej veľkej kvapky, ktoré obkolesuje kruhový výstup. Autor navrhol v kvapke na streche výstupu sedenie a možnosť pozorovať okolie z výšky. Porota ocenila tematické zameranie diela smerom k pôvodnému riečisku Dunaja, k nivám, ktoré tu historicky existovali. Ekologický kontext tiež porota ocenila. Návrh pôsobí veľkolepo, s dizajnérskou estetikou a efektom kvapky.

Odvíjanie sedimentov (3. miesto)

AUTORI:

Anton Čierny a Jaroslav Kyša

HODNOTENIE POROTY:

V návrhu diela „Odvíjanie sedimentov“ porota ocenila obsahovú väzbu na históriu Cvernovky a odvíjanie sedimentov a otlačkov nití na cievkach vníma ako symbol pamäti miesta. Autori dopracovali pohyb, kde časť cievky sa pohybuje okolo svojej osi. Porota ocenila prácu s keramikou, ako staronovým materiálom vo verejných priestoroch, tiež ocenila skulpturálne poňatie diela.

Falling Clouds (3. miesto)

AUTORI:

Katarína Galovič Gáspár, Nicole Jančeková a Lenka Haas

HODNOTENIE POROTY:

V návrhu diela „Falling Clouds“ porota ocenila odvahu autorov pracovať so zrkadliacimi plochami a efektom oblakov, ktoré sa náhle ocitajú na dlažbe námestia. Porota pri hodnotení návrhu diela v prvom kole vnímala rušivo prílišný efekt zrkadliacich sa plôch, odporučila stíšenie v tomto smere.

Základné informácie o súťaži

Naša vízia

Našou víziou je obohatiť námestie pred Pradiarňou 1900 a zónu Zwirn o hodnotné umelecké dielo, ktoré ako vhodný mestotvorný prvok doplní celý areál a zvýši povedomie obyvateľov a návštevníkov, ako aj hodnotu celej zóny.​

Súťaž

Druh súťaže:

 • Umelecko - architektonická 
  Kombinovaná súťaž podľa multiprofesného riešenia predmetu súťaže. 
 • Užšia 
  Vyhlásená pre vopred neurčený počet účastníkov (verejná, otvorená), ktorých okruh bude zúžený na vopred určený počet účastníkov, ktorí splnia kritériá výberu pre predloženie návrhu. 
 • 2 - kolová 
  Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách, kde 1. kolo je verejné (otvorené), 2. kolo je pre užší počet účastníkov vybratých porotou.
 • Projektová 
  Vyhlasovateľ sa zaväzuje rokovať s víťazným účastníkom o zadaní zákazky. Výberové konanie vyústi do Zmluvy o dielo na dodávku a montáž umeleckého diela.

Zloženie poroty

 • doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka VŠVU,
  nezávislá na vyhlasovateľovi
 • Mgr. Sabina Jankovičová, ArtD., teoretička umenia, SNG,
  nezávislá na vyhlasovateľovi
 • Mgr. Katarína Trnovská, ArtD., riaditeľka Galérie mesta Bratislava, 
  nezávislá na vyhlasovateľovi
 • Prof. PD Dr. et Ing. Jiří Fajt, PhD., ​Staatliche Kunstsammlungen Dresden & Technische Universität Berlin,
  nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Igor Marko MA ARCH ARB, Marko and Placemakers,
  nezávislý na vyhlasovateľovi
 • Lukáš Musil MA Economics, RSJ Investments
  závislý na vyhlasovateľovi
 • Ing. arch. Radek Pšenička, YIT Slovakia, 
  závislý na vyhlasovateľovi


Základné míľniky súťaže:

28.6.2023 Vyhlásenie súťaže​
3.7.2023 Obhliadka miesta​
do 15.7.2023 Možnosť klásť otázky​
do 15.8.2023 Odovzdanie návrhov 1. kolo​
17.8.2023 Výber súťažiacich do užšieho 2. kola​
do 22.9.2023 Odovzdanie návrhov 2. kolo
28.9.2023 Hodnotiace rokovanie​
do 10.10.2023 Vyhlásenie výsledkov
do 30.10.2023 Podpísanie zmluvy o dielo
do 30.4.2024 Dodanie a montáž diela