O nás

Oceňovaný developer so 110 ročnou tradíciou

Našou snahou je už viac ako 110 rokov meniť svet na miesto, kde sa dobre býva, pracuje a žije. Zveľaďujeme a budujeme funkčné, udržateľné štvrte pre pohodlný život a prácu ako aj infraštruktúru pre bezproblémovú mobilitu ľudí. Zamestnávame 5 500 profesionálov v deviatich krajinách sveta: Fínsko, Švédsko, Nórsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Česká Republika, Slovensko a Poľsko. Sme veľmi radi, že naša práca a naše projekty dosiahli uznanie odbornej ako aj laickej verejnosti, čoho dôkazom je množstvo prestížnych ocenení.

Viac o tom, kto sme a čo robíme

developer-tradicia.jpg

História a filozofia

Príbeh spoločnosti YIT sa začal písať v roku 1912 fúziou štyroch spoločností. Ich spoločným cieľom bolo poskytovať kvalitné a komplexné služby v oblasti stavebníctva. Spoločnosť YIT, ktorá si vybudovala veľmi solídnu povesť pri výstavbe infraštruktúry a zabezpečení zásobovania väčšiny fínskych miest vodou začala rýchlo expandovať. Postupne sa obchodné aktivity korporácie rozšírili do celého sveta. V dvadsiatom storočí je to najmä Blízky východ a bývalý Sovietsky zväz, respektíve Ruská federácia. Na prelome milénia spoločnosť expandovala do oblasti technologických stavieb infraštruktúry, a to tak v Škandinávii, ako aj v krajinách strednej Európy.

V roku 2010 získalo YIT väčšinový podiel vtedy už 13-ročnej spoločnosti Reding a.s. a vzniklo tak YIT Reding a.s.. YIT Slovakia a.s. tak, ako ju poznáme dnes, vznikla v roku 2016 po odpredaní zvyšného podielu YIT.

    Manažment

    Milan Murcko

    GENERÁLNY RIADITEĽ

    Radek Pšenička

    RIADITEĽ URBAN A BIZNIS DEVELOPMENTU

    Jaroslav Janíček

    FINANČNÝ RIADITEĽ

    Peter Dovala

    RIADITEĽ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTOV

    Júlia Koľajová

    HR MANAŽÉR

    Patrik Golský

    VÝROBNÝ RIADITEĽ 

    Náš kódex správania

    ​Kódex správania YIT​ vytvára kvalitný rámec pre prácu v rámci YIT Group. Obsahuje konkrétne vyjadrenia čo je v súlade s našimi hodnotami pri práci s rôznymi partnermi. Nižšie je prehľad princípov, ktoré riadia naše aktivity vo vzťahu k zákazníkom, zamestnancom, vlastníkom, obchodným partnerom, konkurenciou, spoločnosťou a k prostrediu. Takisto tu nájdete viac informácií ako postupovať pri nahlasovaní porušení týchto princípov.

    Od každého zamestnanca YIT sa očakáva, že sa po celý čas bude riadiť týmito obchodnými praktikami. Vzťahujú sa na všetky naše obchodné praktiky a definujú jednotný model správania pre všetkých zamestnancov v rámci YIT Group a v jednotkách. Pokiaľ to bude potrebné, tieto princípy budú doplnené konkrétnejšími politikami, princípmi a pravidlami.

    Hodnoty a princípy vedenia
    Naše hodnoty - rešpekt, spolupráca, kreativita a nadšenie - sú spolu s našimi princípmi vedenia základom všetkého, čo robíme a akým spôsobom konáme.
     
    Zákazníci
    Hlavným cieľom nášho podnikania je uspokojovať potreby našich zákazníkov, tým, že vytvárame hodnoty. Chceme byť ich spoľahlivým partnerom a voľbou číslo jedna.

    Zamestnanci

    Naši zamestnanci sú kľúčovým faktorom nášho úspechu a podľa toho s nimi jednáme. Usilujeme sa o to, aby sme boli najžiadanejším zamestnávateľom v našom odbore.

    Vlastníci

    Usilujeme sa o dobré finančné výsledky zákonným a čestným spôsobom a poskytujeme akcionárom včasné, relevantné a pravdivé informácie o našom podnikaní.

    Dodávatelia, subdodávatelia a ďalší obchodní partneri

    Usilujeme sa o to, aby sme s partnermi mali dlhodobé a vzájomne prospešné vzťahy. Chceme si zabezpečiť dobré obchodné praktiky v celom dodávateľskom reťazci a tak podporovať rozvoj celého odboru v stále zodpovednejšom a etickejšom smere. Vo vzťahoch s našimi dodávateľmi, subdodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi netolerujeme žiadne formy úplatkárstva ani iných nezákonných platieb.

    Konkurencia

    Podporujeme otvorenú a spravodlivú konkurenciu na všetkých trhoch a pri všetkých našich aktivitách dodržujeme platnú legislatívu týkajúcu sa hospodárskej súťaže. Vyhýbame sa situáciám, kde existuje riziko, že by mohli byť porušené predpisy v oblasti hospodárskej súťaže.

    Spoločnosť

    Dobré vzťahy so spoločnosťou okolo nás sú kľúčové pre naše obchody vo všetkých krajinách kde pôsobíme. Dodržujeme miestne zákony a predpisy v každej krajine, v ktorej pôsobíme. 

    Prostredie

    Usilujeme sa o minimalizáciu dopadov na životné prostredie spôsobených našou činnosťou. Pomáhame takisto našim zákazníkom aby znížili dopad na životné prostredie pri svojich činnostiach. 

    zistite viac o tom, čo robíme

    Konflikt záujmov
    Naše rozhodnutia nie sú ovplyvnené osobným záujmom. Vyhýbame sa konfliktom záujmov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na náš úsudok v podnikaní. 

    Komunikácia

    Všeobecné zásady, ktorými sa riadi naša vnútorná a vonkajšia komunikácia, sú spoľahlivosť, otvorenosť a rýchlosť, ako aj dodržiavanie zákonov, nariadení, burzových pravidiel a našich postupov.

    Ochrana údajov

    Pri výkone svojich povinností je každý zamestnanec YIT zodpovedný za dodržiavanie ochrany údajov, aby sa zaistilo, že s osobnými údajmi sa bude bezpečne zaobchádzať a že neskončia v nesprávnych rukách.