Urbanisticko - architektonická súťaž návrhov
„Viedenská cesta“, 2022

Vyhlasujeme urbanisticko - architektonickú súťaž na riešenie územia v bezprostrednej blízkosti Viedenskej cesty. Cieľom súťaže je transformácia zanedbaného prostredia na príjemnú lokalitu s dôrazom na urbánnu ekológiu a originálne architektonické riešenie.

O súťaži

Súťaž

Druh súťaže:

- urbanisticko-architektonická
- projektová
- jednokolová
- užšia (vyzvaná)
- medzinárodná (slovenské, české a iné zahraničné)
- odsúhlasená SKA

Plán je udeliť ceny za prvé 3 miesta a ďalšie dve odmeny.

Zloženie poroty:

Zaregistrované projektové návrhy budú vyhodnocovať zástupcovia YIT v spolupráci s odborným zástupcom Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy,  odborným zástupcom Mestskej časti Bratislava - Petržalka a renomovaný slovenský architekt ako zástupca Slovenskej komory architektov (SKA):

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA, Magistrát Hl. mesta Bratislavy
Ing. arch. Štefan Hasička, zástupca mestskej časti Petržalka, Bratislava
Ing. arch Iľja Skoček, predseda predstavenstva SKA, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:    

Ing. arch. Radek Pšenička, predseda poroty
Ing. arch. Tomáš Baník, autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Miroslav Čatloš, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Matej Siebert, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Miroslav Drahoš

Odborní poradcovia:

Ing. Milan Janák, Simulácie Budov, s.r.o., odborný poradca v oblasti svetlotechniky
Ing. Milan Janák, Simulácie Budov, s.r.o., odborný poradca v oblasti energetiky
Ing. Soňa Rídilová, DS-projekt, s.r.o., odborný poradca v oblasti dopravy,
Ing. Peter Pasečný, 2ka, s.r.o., odborný poradca v oblasti verejných priestorov a krajinnej architektúry
RNDr. Peter Barančok, CSc  odborník v oblasti životného prostredia a ekológie
Mgr. Peter Príbelský, zástupca majoritného vlastníka susedných pozemkov

Vyzvaní súťažiaci:

Adept architects /DK
Chybik Kristof /CZ
INARO /FIN
Pantograph /SK
Pavel Hnilička architects and planners /CZ
What architects /SK

Základné míľniky súťaže:

02. 05. 2022     Vyhlásenie súťaže
04. 07. 2022     Odovzdanie súťažných návrhov
08-09/2022      Vyhlásenie výsledkov súťaže

 

Naša vízia

Našou víziou v tejto architektonickej súťaži je predovšetkým citlivá transformácia územia pri Viedenskej ceste v susedstve dnes už bývalého tzv. „Pečnianskeho ramena“ Dunaja. Regenerácia tohto neudržiavaného prostredia bude vychádzať zo základných princípov ochrany životného prostredia a ekologického bývania a ich vzájomných synergických efektov. Kvalitné urbánne riešenie s dôrazom na urbánnu ekológiu a originálne architektonické stvárnenie objektov v rámci riešeného územia má vychádzať z kontextu širšieho krajinného prostredia. Jednotlivé prvky krajinnej architektúry a mobiliáru budú rozvíjať najmä rekreačnú funkciu verejných priestorov.

Lokalita a história územia

Lokalita:

Riešené územie je ohraničené zo severu a západu diaľničným prepojením D1 a D2, z južnej strany samotnou Viedenskou cestou. Stavebné parcely sa nachádzajú na južnom okraji územia v dotyku s Viedenskou cestou. Lokalita sa nachádza v dostupnej vzdialenosti od centra mesta a bude nadväzovať na všetky dostupné udržateľné formy dopravy.

História:

Tvar územia určovali viaceré kľukaté meandre rieky Dunaj, vznikali ostrovy či polostrovy. Dnes jednoliate územie bolo ešte v 18. storočí súostrovím. V roku 1771 dala Mária Terézia postaviť Viedenskú cestu, ktorá bola zároveň protipovodňovou hrádzou pre osadníkov a na tento účel čiastočne slúži dodnes. Pečnianske rameno vyschlo koncom 80. rokov 20. storočia aj v súvislosti s budovaním mosta Lanfranconi a čiastočne bolo zasypané stavebnou suťou z výstavby novej Petržalky.