Urbanisticko - architektonická súťaž návrhov
„Viedenská cesta“, 2022

YIT Slovakia vyhlásila medzinárodnú urbanisticko-architektonickú súťaž na premenu územia pri Viedenskej ceste ešte koncom mája 2022. Cieľom tejto súťaže bolo priniesť návrh, ktorý do územia citlivo vkladá funkciu kvalitného bývania a v maximálnej miere zachováva unikátny charakter tejto lokality. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 8. septembra 2022.

Výsledky súťaže

1. miesto

WHAT ARCHITECTS

Návrh bol z hľadiska splnenia súťažných kritérií hodnotený ako najlepší. Porota ocenila najmä zohľadnenie zeleného charakteru a jeho rozvoj pre potreby rekreácie a pobytu budúcich obyvateľov zóny. Samotné vnútrobloky zároveň poskytujú poloverejný priestor pre vytvorenie dobrých susedských vzťahov obyvateľov. Ostatné verejné priestory určené aj pre návštevníkov sú vhodne umiestnené v blízkosti obytnej ulice paralelnej s Viedenskou cestou. V jej blízkosti nájdeme aj všetky obchodné prevádzky spolu s parkovacími miestami na teréne. Návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality všetkých prvkov zelene aj počas realizácie bytových blokov a prináša množstvo pozitívnych prvkov aj v mierke celej mestskej časti Petržalka. 

2. miesto

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS

V tomto návrhu porota ocenila najmä snahu o zachovanie všetkých základných skupín drevín vhodných na zachovanie. Zároveň návrh pracuje výborne s mierkou objektou a svojou nízkou podlažnosťou umožňuje realizovať mnohé stavby formou drevostavieb. Aj napriek niektorým funkčno-prevádzkovým nedostatkom bytových domov je koncept verejných priestorov v tomto návrhu výnimočný a je jedinečným príkladom ako možno postupovať aj v iných obdobných lokalitách nielen v rámci Bratislavy, ale celého Slovenska. 

3. miesto

PANTOGRAPH ARCHITECTS

Návrh veľmi dobre splnil takmer všetky požiadavky vyplývajúce zo zadania, s výnimkou veľkého výrubu existujúcich drevín pôvodne určených na zachovanie. Popri nesporných architektonických kvalitách bytových domov, ostalo spracovanie verejných priestorov veľmi schematické a slabo čitateľné.  

4.-5. miesto bez určenia poradia

PAVEL HNILIČKA ARCHITECTS AND PLANNERS: 

Návrh vytvára na Viedenskej ceste typicky mestskú zástavbu bytových veží umiestnených na občianskej vybavenosti orientovanej do mestského bulváru. Porota ocenila myšlienku vytvorenia silného mestského bulváru. Zároveň však návrh nedostatočne rozvíjal charakter riešeného územia v súvislosti s existujúcou zeleňou a jej prírodnými kvalitami.

INARO ARCHITECTS: 

Porota v návrhu ocenila zachovanie maximálneho počtu existujúcich drevín a pozitíva vyplývajúce z architektúry, ktorá oddelila mestský priestor orientovaný južne smerom na Viedenskú cestu a súkromný priestor parku orientovaný severne smerom do existujúcej zelene. Napriek pozitívam takéhoto architektonického riešenia však takýto vizuálne zaujímavý koncept pôsobil príliš segregovane a ťažko spojiteľne s parkom umiestneným na severnej strane územia.

O súťaži

Súťaž

Druh súťaže:

- urbanisticko-architektonická
- projektová
- jednokolová
- užšia (vyzvaná)
- medzinárodná (slovenské, české a iné zahraničné)
- odsúhlasená SKA

Plán je udeliť ceny za prvé 3 miesta a ďalšie dve odmeny.

Zloženie poroty:

Zaregistrované projektové návrhy budú vyhodnocovať zástupcovia YIT v spolupráci s odborným zástupcom Magistrátu Hlavného mesta Bratislavy,  odborným zástupcom Mestskej časti Bratislava - Petržalka a renomovaný slovenský architekt ako zástupca Slovenskej komory architektov (SKA):

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA, Magistrát Hl. mesta Bratislavy
Ing. arch. Štefan Hasička, zástupca mestskej časti Petržalka, Bratislava
Ing. arch Iľja Skoček, predseda predstavenstva SKA, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:    

Ing. arch. Radek Pšenička, predseda poroty
Ing. arch. Tomáš Baník, autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Miroslav Čatloš, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Matej Siebert, autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Miroslav Drahoš

Odborní poradcovia:

Ing. Milan Janák, Simulácie Budov, s.r.o., odborný poradca v oblasti svetlotechniky
Ing. Milan Janák, Simulácie Budov, s.r.o., odborný poradca v oblasti energetiky
Ing. Soňa Rídilová, DS-projekt, s.r.o., odborný poradca v oblasti dopravy,
Ing. Peter Pasečný, 2ka, s.r.o., odborný poradca v oblasti verejných priestorov a krajinnej architektúry
RNDr. Peter Barančok, CSc  odborník v oblasti životného prostredia a ekológie
Mgr. Peter Príbelský, zástupca majoritného vlastníka susedných pozemkov

Vyzvaní súťažiaci:

Adept architects /DK
Chybik Kristof /CZ
INARO /FIN
Pantograph /SK
Pavel Hnilička architects and planners /CZ
What architects /SK

Základné míľniky súťaže:

02. 05. 2022     Vyhlásenie súťaže
04. 07. 2022     Odovzdanie súťažných návrhov
08-09/2022      Vyhlásenie výsledkov súťaže

 

Naša vízia

Našou víziou v tejto architektonickej súťaži je predovšetkým citlivá transformácia územia pri Viedenskej ceste v susedstve dnes už bývalého tzv. „Pečnianskeho ramena“ Dunaja. Regenerácia tohto neudržiavaného prostredia bude vychádzať zo základných princípov ochrany životného prostredia a ekologického bývania a ich vzájomných synergických efektov. Kvalitné urbánne riešenie s dôrazom na urbánnu ekológiu a originálne architektonické stvárnenie objektov v rámci riešeného územia má vychádzať z kontextu širšieho krajinného prostredia. Jednotlivé prvky krajinnej architektúry a mobiliáru budú rozvíjať najmä rekreačnú funkciu verejných priestorov.

Lokalita a história územia

Lokalita:

Riešené územie je ohraničené zo severu a západu diaľničným prepojením D1 a D2, z južnej strany samotnou Viedenskou cestou. Stavebné parcely sa nachádzajú na južnom okraji územia v dotyku s Viedenskou cestou. Lokalita sa nachádza v dostupnej vzdialenosti od centra mesta a bude nadväzovať na všetky dostupné udržateľné formy dopravy.

História:

Tvar územia určovali viaceré kľukaté meandre rieky Dunaj, vznikali ostrovy či polostrovy. Dnes jednoliate územie bolo ešte v 18. storočí súostrovím. V roku 1771 dala Mária Terézia postaviť Viedenskú cestu, ktorá bola zároveň protipovodňovou hrádzou pre osadníkov a na tento účel čiastočne slúži dodnes. Pečnianske rameno vyschlo koncom 80. rokov 20. storočia aj v súvislosti s budovaním mosta Lanfranconi a čiastočne bolo zasypané stavebnou suťou z výstavby novej Petržalky.