Zásady ochrany osobných údajov pri prijímaní zamestnancov

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA PRI PRIJÍMANÍ ZAMESTNANCOV

1. PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

YIT Oyj
Panuntie 11
00620 Helsinki
puh. +350 20 433 111

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia opisuje, ako YIT spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely vykonávania procesov pri prijímaní zamestnancov. Osobné údaje sa spracúvajú v zmysle tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, zákonov a Všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (GDPR). 

2. KONTAKTY

Osoba zodpovedná za záležitosti ochrany údajov:

Všetky dotazy možno zasielať e-mailom na privacy@yit.fi alebo vyplnením tohto formulára.

Tarmo Nikkilä
tarmo.nikkila@yit.fi
+358 40 821 1214

Osoba zodpovedná za záležitosti registra:

Anna Navrátilová
anna.navratilova@yit.sk
+421 903 630 420

3. SPROSTREDKOVATELIA A PRÍJEMCOVIA

Osobné údaje spracúva zástupca pre ľudské zdroje a poradcovia pre nábor v procese prijímania zamestnancov. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje uchádzača o zamestnanie poskytnuté tretím stranám, napríklad konzultantom pre nábor alebo náborovým spoločnostiam, ktoré sa využívajú na vykonanie náboru zamestnancov. V týchto situáciách spoločnosť YIT uzatvára zmluvy, aby sa uistila, že osobné údaje uchádzačov o zamestnanie budú použité len na účely, ktoré sú v súlade s touto politikou ochrany súkromia, zákonmi a GDPR.

Technickou platformou registra je SmartRecruiters. Poskytovateľom služby je spoločnosť SmartRecruiters, ktorej ústredie je v Spojených štátoch. Dátové centrá SmartRecruiters, v ktorých sa spracúvajú údaje spoločnosti YIT, sa nachádzajú v EÚ a v USA. Poskytovateľ služby pôsobí ako sprostredkovateľ osobných údajov.

4. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu uchádzača o zamestnanie (dotknutej osoby).  V niektorých prípadoch môže byť spracúvanie potrebné aj na plnenie pracovnej zmluvy medzi spoločnosťou YIT a uchádzačom o zamestnanie, alebo na vykonávanie opatrení pred uzatvorením pracovnej zmluvy medzi spoločnosťou YIT a uchádzačom o zamestnanie.

Osobné údaje sa spracúvajú na účely realizácie náborových procesov spoločnosti YIT a uchovávanie údajov potenciálnych uchádzačov o zamestnanie na účely neskoršieho náboru, ak sa neskôr vytvoria vhodné pracovné pozície. Vyššie uvedené zahŕňa komunikáciu s uchádzačmi o zamestnanie, napríklad zoznam adries pre nábor a iné opatrenia súvisiace s procesom náboru.

Získané osobné údaje sa používajú len na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane súkromia.

Uchádzač o zamestnanie nemôže byť v procese náboru braný do úvahy, pokiaľ si neželá poskytnúť svoje osobné údaje potrebné pre proces náboru do spoločnosti YIT.

5. OBSAH ÚDAJOV V REGISTRI

Spoločnosť YIT spracúva nasledujúce osobné a kontaktné údaje uchádzačov o zamestnanie, ako aj ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na vykonávanie procesu náboru:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • kontaktné údaje (adresa, email a telefónne číslo),
 • pracovné skúsenosti a iné skúsenosti,
 • vzdelanie,
 • predložené uchádzačom z vlastnej iniciatívy:
  • popis jeho spôsobilosti a vhodnosti pre danú pracovnú pozíciu, ako aj platové očakávania;
  • odporúčacie listy alebo mená, postavenie a kontaktné údaje osôb poskytujúcich odporúčanie;
  • iné informácie vo voľnej forme,
 • prípadné zhrnutia o uchádzačovi o zamestnanie, ktoré zostavili osoby zapojené do procesu náboru, ako aj zhrnutia vyhlásení osôb poskytujúcich odporúčanie.

6. ZVYČAJNÉ ZDROJE ÚDAJOV

Osobné údaje sa primárne získavajú od samotných dotknutých osôb počas procesu náboru. So súhlasom dotknutej osoby sa osobné údaje môžu získavať aj z ďalších zdrojov, napríklad od konzultantov a náborových spoločností zúčastňujúcich sa na procese náboru.

So súhlasom dotknutej osoby sa osobné údaje môžu získavať aj od osôb poskytujúcich odporúčanie, ktorých kontaktné údaje uchádzač o zamestnanie predložil z vlastnej iniciatívy. 

7. ZÁSADA BEZPEČNOSTI REGISTRA A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť YIT spracúva osobné údaje uchádzača o zamestnanie počas procesu náboru. Po skončení procesu náboru sa osobné údaje uchovávajú tak dlho, ako je potrebné na výkon práv a povinností spoločnosti YIT a odpovedanie na prípadné nároky, ale najdlhšie dva roky. 

Ak je uchádzač vybraný na danú pozíciu, spoločnosť YIT môže preniesť osobné údaje získané počas procesu náboru do registra personálu spoločnosti YIT.

Osobné údaje sa môžu uchovávať aj dlhšiu dobu, ak je to nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti YIT na základe zákonov, nariadení a ďalších predpisov.

Poskytovateľ služby (SmartRecruiters, Inc.) zabezpečuje technickú ochranu osobných údajov uchovávaných v službe. 

8. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právo žiadať o prístup

Dotknutá osoba má právo byť informovaná, či dochádza k spracúvaniu jej osobných údajov a právo žiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú.

Ďalšie práva

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek:

 • odvolať svoj súhlas;
 • žiadať opravu osobných údajov;
 • žiadať vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • žiadať prenos osobných údajov do iného systému;
 • podať sťažnosť na dozorný orgán.

SmartProfile (portál kandidáta) sa vytvorí potom, ako uchádzač o zamestnanie predloží žiadosť. V prípade interného uchádzača o zamestnanie (zamestnanec YIT) sa vnútorný profil uchádzača vytvorí po predložení žiadosti cez portál zamestnanca (Employee Portal).

Dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva prihlásením sa na portál kandidáta (Candidate Portal), alebo v prípade interného uchádzača o zamestnanie, na portál zamestnanca (Employee Portal). Prostredníctvom portálu kandidáta alebo portálu zamestnanca môžu dotknuté osoby napríklad vymazávať alebo dopĺňať svoje nepresné alebo nesprávne osobné údaje.

Pokiaľ si dotknuté osoby nemôžu uplatniť svoje práva na portáli kandidáta alebo na portáli zamestnanca, je nevyhnutné predložiť požiadavku podľa pokynov uvedených v druhej časti.

9. PRENOS ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE (EÚ) ALEBO EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU (EHP)

Spracúvanie osobných údajov sme externe zadali tretím stranám - subdodávateľom, z ktorých niektorí sa nachádzajú aj mimo EÚ alebo EHP, napríklad v Spojených štátoch. Títo subdodávatelia budú spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa a musia plniť pokyny prevádzkovateľa a dodržiavať túto politiku ochrany súkromia. Ak sa poskytovanie služieb realizuje, alebo ak sa osobné údaje inak spracúvajú v krajine mimo EÚ alebo EHP, prevádzkovateľ údajov zabezpečí prostredníctvom zmluvných opatrení, že údaje budú spracúvané v súlade s predpismi v oblasti ochrany údajov.

Ak je potrebný prenos osobných údajov mimo EÚ alebo EHP, prevádzkovateľ údajov sa uistí, že Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti pre danú krajinu, alebo že sa používajú štandardné doložky prijaté Komisiou.  

10. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

Osobné údaje sa nepoužijú pre automatizované rozhodovanie.