• Tipy, triky, návody
  • 31.5.2018
  • 10552 pozretí

Ročné vyúčtovanie za byt – tu je návod, ako sa v ňom nestratiť

Ročné vyúčtovanie za byt – tu je návod, ako sa v ňom nestratiť
Ročné vyúčtovanie za byt – tu je návod, ako sa v ňom nestratiť

Ročné vyúčtovanie nákladov na bývanie vám správca alebo spoločenstvo vlastníkov musí doručiť najneskôr do 31. mája. Obsahuje údaje o tom, či boli náklady na prevádzku bytu a bytového domu v zúčtovacom období vyššie alebo nižšie ako suma, ktorú ste zaplatili na základe zálohového predpisu. Máme pre vás krátky návod, ako sa v ročnom vyúčtovaní zorientovať.

Každé ročné vyúčtovanie môže vyzerať inak, pretože zákon nestanovuje jeho presnú formu. Nesmú tam však chýbať údaje k platbám za teplo na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV), za energiu spoločných priestorov a za objem studenej a teplej úžitkovej vody, prípadne odvod dažďovej vody. Ďalej sa vo vyúčtovaní objavujú aj náklady na havarijnú službu, požiarnu ochranu, výťah, poistenie bytového domu, upratovanie, likvidáciu odpadu,  poplatok za výkon správy alebo ďalšie špecifické služby poskytované pre vlastníkov vášho domu.

Takto by mala vyzerať hlavička

Okrem identifikačných údajov vášho bytu by mala hlavička obsahovať kontaktné údaje na správcu, číslo účtu vášho domu, obdobie, za ktoré je vyúčtovanie vyhotovené a počet osôb, prihlásených vo vašom byte. Poslednú informáciu si poriadne skontrolujte. Niektoré položky, za ktoré platíte, sú rozpočítané práve na počet prihlásených osôb (osobomesiace). Je povinnosťou každého vlastníka nahlásiť správcovi nielen zmenu kontaktných údajov, ale aj počet bývajúcich osôb. V zmluve o správe domu alebo spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov by ste mali nájsť presne stanovenú lehotu, do ktorej musíte ďalšiu osobu nahlásiť. Stáva sa tiež, že ste spolubývajúceho odhlásili, ale správca túto informáciu nezohľadnil. Náklady sa môžu rozpočítavať aj na byty. V tom prípade musí byť na vyúčtovaní uvedený ich presný počet v bytovom dome.

Čo znamenajú hlavné položky a ako si skontrolujete správnosť sumy?

Konkrétnu podobu ročného vyúčtovania nedefinuje nijaký zákon, preto ho každý správca predkladá v inej forme. Tieto základné údaje by však mali byť uvedené v každom:

  • Spotreba elektriny v spoločných priestoroch: Uhrádza sa celkový náklad, ktorý sa rozpočíta na počet osôb alebo bytov. Ak sa vám cena zdá príliš vysoká, požiadajte o vysvetlenie správcu bytového domu, pretože k údajom o spotrebe elektriny v spoločných priestoroch inak nemáte prístup.

  • Spotreba studenej a teplej vody: Môže sa rozpočítavať na osobomesiace alebo podľa spotreby na meračoch. Ak si chcete skontrolovať či všetko sedí, porovnajte číslo na papieri s číslom z odpočtu vodomerov.

  • Náklady na ohrev teplej vody: Rozdeľujú sa na základnú a spotrebnú zložku. Základná zložka 20 % je rozpočítaná rovnakým dielom medzi každý byt a nebytový priestor. Zvyšných 80 % sa určuje individuálne, podľa spotreby teplej úžitkovej vody. Ako si skontrolovať či ste nezaplatili viac? Väčšinou je výsledná suma už uvedená vo vyúčtovaní. Ak nie je, v prílohe by ste mali nájsť údaj o cene tepla za ohrev jedného kubíka vody. Vynásobte ho spotrebovanými kubíkmi a dozviete sa, aká bola vaša spotreba.

  • Teplo na vykurovanie: Celkové náklady na vykurovanie sa takisto delia. Časť sa rozpočítava podľa plochy bytu, časť podľa spotreby, zachytenej na meračoch. Môže to byť napríklad 60 % podľa plochy bytu a 40 % podľa hodnôt odčítaných z meračov Tento základný pomer je stanovený vyhláškou, pokiaľ si vlastníci v bytovom dome neschválili na schôdzi iný pomer rozúčtovania. Z týchto častí sa potom vypočíta podiel pre váš byt. Základnú zložku (60 % podľa príkladu vyššie) platia všetci majitelia bytov, aj tí, ktorí nekúria. Ak je totiž ich byt obklopený bytmi, v ktorých sa kúri, dochádza k prestupom tepla cez steny. Aj byt s vypnutým vykurovacím zariadením teda spotrebuje určité množstvo tepla. Na koľko ste kúrili vy sami si dokážete kontrolovať jednoducho – stačí sledovať údaje z meračov.

  • Zrážková voda: Za zrážkovú vodu platíte, keď sa odvádza verejnou kanalizáciou. Počíta sa do takzvaného stočného, čo je platba za odvedenie odpadovej vody do kanalizácie a jej čistenie. Celková faktúra za zrážkovú vodu sa delí plochou všetkých bytov v bytovom dome a vynásobí sa plochou vášho bytov. V prípade nejasností sa obráťte na správcu.

  • Fond prevádzky údržby a opráv (FPUaO): Hradia sa z neho opravy, modernizácia a rekonštrukcia spoločných častí domu či výdavky na priľahlý pozemok. Výška vašej mesačnej platby sa vypočíta na základe vášho spoluvlastníckeho podielu, teda plochy vášho bytu, prípadne ďalších priestorov v dome, ktoré vlastníte. Sadzbu za štvorcový meter spoluvlastníckeho podielu si odhlasujú majitelia bytov.

Ročné vyúčtovanie by malo obsahovať informácie o tvorbe a čerpaní FPUaO. Ak vznikne preplatok, podľa zákona vám ho správca nevracia. Suma, ktorú ste zaplatili nad rámec reálne čerpaných financií, sa automaticky presúva na nasledujúci rok, aby si vlastníci kumulovali prostriedky na prípadné väčšie opravy. „V prípade, ak má byt balkón, lodžiu alebo terasu, do veľkosti spoluvlastníckeho podielu pre tvorbu FPUaO sa zo zákona zarátava aj 25 % z plochy týchto priestorov. Dôvod je ten, že z fondu prevádzky, údržby a opráv sa vykonáva aj ich oprava a údržba,“ vysvetľuje Branislav Tresa, odborník na správu bytov zo spoločnosti SOMAT Group.

Ak chcete skontrolovať správnosť sumy vo vyúčtovaní, obráťte sa v prvom rade na správcu, ktorý vám vaše nejasnosti vysvetlí. Môžete tiež využiť svoje právo nahliadnuť do všetkých dokladov, týkajúcich sa správy budovy, v ktorej vlastníte byt.

Na reklamáciu máte nárok aj po lehote

Našli ste vo svojom vyúčtovaní chybu alebo vám čokoľvek nesedí? Môžete ho reklamovať. Platí však zásada, že by ste mali najskôr zaplatiť nedoplatok, až potom podať reklamáciu.

Pokiaľ bytový dom spravuje spoločenstvo vlastníkov, reklamáciu treba adresovať ich dozornému orgánu – rade. V prípade, že sa rada nedohodne, je možné so sporom pokračovať súdnou cestou.

Ak dom spravuje správca, či už je to firma alebo fyzická osoba, reklamáciu treba adresovať jemu. Nereaguje alebo s rozhodnutím nesúhlasíte? Obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Stanovená lehota na reklamáciu je zvyčajne 30 dní, ale podať ju môžete aj po termíne. Maximálne do troch rokov od vyúčtovania.