Naša misia, vízia a hodnoty sú základom našej práce.

Etický kanál YIT

​Kódex správania YIT​ vytvára kvalitný rámec pre prácu v rámci YIT Group. Obsahuje konkrétne vyjadrenia čo je v súlade s našimi hodnotami pri práci s rôznymi partnermi. Nižšie je prehľad princípov, ktoré riadia naše aktivity vo vzťahu k zákazníkom, zamestnancom, vlastníkom, obchodným partnerom, konkurenciou, spoločnosťou a k prostrediu. Takisto tu nájdete viac informácií ako postupovať pri nahlasovaní porušení týchto princípov.

Od každého zamestnanca YIT sa očakáva, že sa po celý čas bude riadiť týmito obchodnými praktikami. Vzťahujú sa na všetky naše obchodné praktiky a definujú jednotný model správania pre všetkých zamestnancov v rámci YIT Group a v jednotkách. Pokiaľ to bude potrebné, tieto princípy budú doplnené konkrétnejšími politikami, princípmi a pravidlami.

Hodnoty a princípy vedenia
Naše hodnoty- rešpekt, spolupráca, kreativita a nadšenie- sú spolu s našimi princípmi vedenia základom všetkého, čo robíme a akým spôsobom konáme.
 
Zákazníci
Hlavným cieľom nášho podnikania je so ziskom uspokojovať potreby našich zákazníkov a vytvárať pre nich hodnoty. Chceme byť spoľahlivým partnerom a voľbou číslo jedna pre našich zákazníkov.

Zamestnanci

Naši zamestnanci sú kľúčovým faktorom nášho úspechu a podľa toho s nimi jednáme. Usilujeme sa o to, aby sme boli najžiadanejším zamestnávateľom v našom odbore.

Vlastníci

Usilujeme sa o dobré finančné výsledky zákonným a čestným spôsobom a poskytujeme akcionárom včasné, relevantné a pravdivé informácie o našom podnikaní.

Dodávatelia, subdodávatelia a ďalší obchodní partneri

Usilujeme sa o to, aby sme s partnermi mali dlhodobé a vzájomne prospešné vzťahy. Chceme si zabezpečiť dobré obchodné praktiky v celom dodávateľskom reťazci a tak podporovať rozvoj celého odboru v stále zodpovednejšom a etickejšom smere. Vo vzťahoch s našimi dodávateľmi, subdodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi netolerujeme žiadne formy úplatkárstva ani iných nezákonných platieb.

Konkurencia

Podporujeme otvorenú a spravodlivú konkurenciu na všetkých trhoch a pri všetkých našich aktivitách dodržujeme platnú legislatívu týkajúcu sa hospodárskej súťaže. Vyhýbame sa situáciám, kde existuje riziko, že by mohli byť porušené predpisy v oblasti hospodárskej súťaže.

Spoločnosť

Dobré vzťahy so spoločnosťou okolo nás sú kľúčové pre naše obchody vo všetkých krajinách kde pôsobíme. Dodržujeme miestne zákony a predpisy v každej krajine, v ktorej pôsobíme. 

Prostredie

Usilujeme sa o minimalizáciu dopadov na životné prostredie spôsobených našou činnosťou. Pomáhame takisto našim zákazníkom aby znížili dopad na životné prostredie pri svojich činnostiach. 

Konflikt záujmov

Naše rozhodnutia nie sú ovplyvnené osobným záujmom. Vyhýbame sa konfliktom záujmov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na náš úsudok v podnikaní. 

Komunikácia

Všeobecné zásady, ktorými sa riadi naša vnútorná a vonkajšia komunikácia, sú spoľahlivosť, otvorenosť a rýchlosť, ako aj dodržiavanie zákonov, nariadení, burzových pravidiel a našich postupov.

Ochrana údajov

Pri výkone svojich povinností je každý zamestnanec YIT zodpovedný za dodržiavanie ochrany údajov, aby sa zaistilo, že s osobnými údajmi sa bude bezpečne zaobchádzať a že neskončia v nesprávnych rukách.

Hlásanie nekalého správania

Kde mám nahlásiť podozrenie na nekalé správanie?

Máte viacero možnosti kam nahlásiť podozrenie na porušenie kódexu správania YIT:

 • využiť schránku hlásení nekalého správania
 • využiť online Etický kanál YIT 
  • kanál prevádzkuje externý partner Whistleblowing Center
  • proces podávania správ je kódovaný a chránený heslom, každé hlásenie je dôverne spracované

Čo môžem nahlásiť ako nekalé správanie?

Interné záležitosti:

 • správa o podvodoch (skreslené finančné výkazníctvo alebo skreslené podklady k projektom)
 • korupcia, podplácanie (medzi YIT a externými zainteresovanými stranami, dodávateľmi)
 • konflikt záujmov
 • zneužitie pozície alebo oprávnenia (napr. pri predaji, obstarávaní, prijatí práce, finančnej funkcie, prijímaní zamestnancov)
 • únik informácií, zneužitie dôverných informácií
 • krádeže, podvody, odcudzenia
 • ďalšie incidenty spôsobené zainteresovanými stranami YIT

Externé záležitosti (vo vzťahu k dodávateľom a externým partnerom):

 • závažné konflikty na pracoviskách (napr. so subdodávateľmi a inými zainteresovanými stranami)
 • konflikty s orgánmi verejnej správy a samosprávy
 • krádeže, straty na pracoviskách
 • nepriateľské akcie voči YIT alebo jej personálu: hrozba, vniknutia, súdne spory, kybernetické útoky, zlá publicita
 • iné udalosti spôsobené zainteresovanými stranami 

Čo obsahuje hlásenie?

 • ​krátky popis udalosti (nie informácie, ktoré porušujú pravidlá ochrany osobných údajov)
 • meno pracovníka, resp. názov subdodávateľa, ktorý sa mal dopustiť porušenia
 • miesto kde došlo k porušeniu (stavba, projekt a pod.)
 • predpokladaná výška škody (ak je to aplikovateľné)
 • prijaté opatrenia, resp. opatrenia ktoré sa príjmu 
 • hlásenie môže byť anonymné

Etický kanál

Chceme to robiť správne

Naša spoločnosť sa snaží udržiavať transparentné podnikateľské prostredie a vysokú úroveň podnikateľskej etiky. Vážime si spoľahlivosť a rešpekt každého, koho ovplyvňuje naše podnikanie. Vy zohrávate dôležitú úlohu pri našom úspechu.

YIT Ethics Channel

YIT Ethics Channel dáva možnosť ohlásiť podozrivé správanie. Čokoľvek, čo nie je v súlade hodnotami a politikami našej spoločnosti. YIT Ethics Channel je systémom včasného varovania s cieľom znižovať riziká. Je dôležitým nástrojom na podporu vysokej obchodnej etiky a na udržiavanie dôvery zákazníka a verejnosti voči našej spoločnosti.

V prvom rade vám odporúčame obrátiť sa na manažéra v našej organizácii. Ak máte pocit, že nemôžete otvorene poskytnúť svoje informácie, ponúkame možnosť nahlásiť vaše obavy anonymne.

Kedy môžem využiť YIT Ethics Channel? 

YIT Ethics Channel môžete využiť na nahlásenie obáv v súvislosti s konaním, ktoré nie je v súlade našimi firemnými hodnotami a obchodnou etikou a ktoré môže mať vplyv na našu spoločnosť alebo na život a zdravie človeka. Nepotrebujete dôkaz o svojich podozreniach, ale všetky oznámenia musia byť vykonané v dobrej viere.

Našich zamestnancov žiadame, aby sa v prípade problémov a sťažností na pracovisku obrátili na svojho nadriadeného alebo vedúceho.

S vašou správou sa bude zaobchádzať bezpečne

Aby bola zaistená anonymita, kanál pre podávanie správ prevádzkuje externý partner, spoločnosť Whistleblowing Centre. Proces podávania správ je kódovaný a chránený heslom. 

Všetky hlásenia sa budú spracovávať dôverne.

Ako môžem odovzdať anonymnú správu?  

Vaše oznámenie podáte jednoducho a bezpečne podľa pokynov uvedených vo formulári. Keď odošlete správu, dostanete svoje osobné ID a heslo na obrazovke. Bezpečne si ho uchovajte. Počas celej doby tejto komunikácie zostávate v anonymite.

Do 10 kalendárnych dní sa na vás obrátime s prípadnou odpoveďou alebo dodatočnou otázkou.


Vytvoriť  správu

Následné šetrenie

Dokument na stiahnutie