• SK Articles
  • 28.2.2020

Spoločnosť YIT Slovakia dnes vyhlásila architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov pre riešenie územia na Mlynských nivách

Spoločnosť YIT Slovakia a.s. dnes vyhlásila architektonicko-urbanistickú súťaž na premenu ďalšieho brownfieldu v Bratislave – bývalej panelárne a priemyselného areálu na Mlynských nivách, na modernú mestskú štvrť. Do súťaže, ktorá je v súlade s platným poriadkom Slovenskej komory architektov (SKA), bolo vyzvaných 11 renomovaných slovenských a českých architektonických ateliérov, ktoré budú mať 8 týždňov na intenzívnu tvorivú prácu. Výsledkom by mal byť ideálny architektonicko-urbanistický návrh, na základe ktorého následne dôjde ku konverzii a revitalizácii predmetného územia vrátane potrebných ekologických opatrení reagujúcich na zmenu klímy a obnovy jeho narušenej biodiverzity. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční dňa 20. mája.

Zámerom súťaže je nájsť najvhodnejší architektonicko-urbanistický koncept revitalizácie územia bývalej panelárne a priľahlého priemyselného areálu na Mlynských nivách. Hlavným cieľom je premena tohto typického brownfieldu na modernú mestskú štvrť plnú pulzujúceho a rôznorodého života vrátane širokej a pestrej ponuky kvalitného bývania rôznych segmentov a kategórií vrátane kvalitného nájomného bývania. Developer v území ráta aj s modernými kancelárskymi a obchodnými priestormi, potrebnou občianskou vybavenosťou, ako aj kvalitnými verejnými priestormi pre oddych, relax a regeneráciu. Projekt by sa tak mohol stať ďalším epicentrom rozvoja v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy, ktorý má developer ambíciu otvoriť smerom k  Dunaju a Zimnému prístavu.

Riešené územie s výmerou cca 6,5 hektára sa nachádza v západnej časti budúceho bulváru Mlynské nivy a je súčasťou väčšieho urbanistického funkčného bloku ohraničeného ulicami Plynárenská, Mlynské nivy, Bajkalská a Prístavná. V jeho východnej časti sa v súčasnosti už nenachádzajú žiadne objekty, iba zvyšky spevnených plôch a areálových komunikácií, a v západnej časti sa ešte nachádzajú pôvodné, zväčša priemyselné a skladové budovy. „Územie sa nachádza v tesnej blízkosti novovznikajúceho downtownu Bratislavy a má tak veľký potenciál pre ďalší rozvoj mesta. Súčasné využitie areálu je v rušivom kontraste s rozvíjajúcou sa okolitou zástavbou a práve premiešanie funkcií a kvalitný verejný priestor sú hlavnými predpokladmi na to, aby na danom území vzniklo dobré miesto pre život,“ vysvetľuje generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.

Podľa zadania majú zúčastnené ateliéry vo svojom návrhu predstaviť čo najlepšie funkčné hmotovo-priestorové členenie, ako aj jeho celkové zakomponovanie do okolitej súčasnej aj pripravovanej zástavby. Dôraz bude kladený na vytvorenie kvalitnej a trvalo udržateľnej architektúry. Zároveň budú zohľadnené aj parametre ako dopravná obslužnosť, mobilita, svetlo-technické, akustické, inžiniersko-geologické a hydrologické podmienky v predmetnom území.  Pri výbere víťaza budú nemenej dôležité aj opatrenia na obnovu biodiverzity prostredia, adaptácia na klimatické zmeny, hospodárenie s vodou či cirkulárna ekonomika.

yit_mlynske-nivy_zmensena-2.jpg

„Keď sme pred viac ako tromi rokmi vstupovali do projektu premeny areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne, išlo o prvú architektonickú súťaž, na ktorej príprave a úspešnej realizácii sme intenzívne spolupracovali so Slovenskou komorou architektov. Som rád, že to, v čom sme ako YIT Slovakia boli priekopníkmi, je už dnes častejší fenomén na bratislavskom trhu. Dobré riešenie má zohľadňovať nielen vnímanie priestoru developerom, ale aj nezávislými odborníkmi. To, že tento spôsob je účinný, dokazuje aj skutočnosť, že súčasná podoba projektu ZWIRN ostala verná konceptu a kľúčovým pilierom víťazného návrhu, ktorý vzišiel práve z architektonickej súťaže,“ dodáva Milan Murcko.

Do procesu prípravy súťaže developer na základe predchádzajúcich skúseností zapojil predstaviteľov Hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj Mestskej časti Bratislava-Ružinov.  Spolupracoval takisto s množstvom špecialistov z oblasti urbanizmu, architektúry,  dopravného inžinierstva i trvalej udržateľnosti. O víťaznom návrhu rozhodne 7-členná odborná porota zložená z renomovaných odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Metropolitného Inštitútu Bratislavy, Mestskej časti Bratislava-Ružinov a investora. Čo sa týka súťažiacich, svoju účasť finálne potvrdilo celkovo 11 renomovaných slovenských a českých architektonických ateliérov spomedzi širšieho okruhu kvalifikovaných a oslovených, ktoré svojou doterajšou činnosťou a realizáciami jednoznačne preukázali skúsenosti s projektmi podobného významu a rozsahu. Súťažiaci majú k dispozícii lehotu v celkovej dĺžke trvania 8 týždňov pre intenzívnu tvorivú činnosť, aby predložili svoje súťažné návrhy, ktoré následne odbornej porote aj osobne predstavia. Víťazné riešenie bude zverejnené na slávnostnom vyhlásení výsledkov 20. mája 2020. Tak ako pri minulej súťaži, aj teraz developer plánuje súťažné návrhy, ktoré boli hodnotené, následne predstaviť aj širokej verejnosti formou výstavy a verejnej prezentácie.

Viac informácií o súťaži nájdete na http://www.yit.sk/sutaznivy