• SK Articles
  • 10.4.2016

Tlačová správa k súčasnému stavu budovy Pradiarne v areáli Cvernovka

Spoločnosť YIT Slovakia, ako nový majiteľ areálu Cvernovka, sa so súčasnými užívateľmi objektu Pradiarne dohodla na neuzavretí nájomných zmlúv a vysťahovaní z budovy k 30. júnu 2016. Dôvodom je havarijný stav budovy Pradiarne, ako aj obmedzenia súvisiace s pamiatkovým výskumom v objekte. Ako ústretový krok ponúklo YIT dostatok času a súčinnosť na bezproblémové vysťahovanie.

Budova Pradiarne je v havarijnom stave a na žiaden z priestorov, ktoré tam vznikli, nie je vydané kolaudačné rozhodnutie v zmysle ich užívania. Priestory sú nevyhovujúce z hľadiska bezpečnosti a v zmysle legislatívy im chýbajú nevyhnutné povolenia (napr. revízie  výťahov) a overené projekty požiarnej ochrany, elektroinštalácií a ďalšie. „Pre YIT je bezpečnosť a dôsledné dodržiavanie zákonov základným princípom. Za takýchto okolností nemôžeme prevziať zodpovednosť a garantovať bezpečnosť súčasných užívateľov a návštevníkov objektu,“ hovorí Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.

Ďalším dôvodom nepredĺženia zmlúv je pamiatkový výskum v Pradiarni, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou. O presnom postupe a podmienkach pamiatkovej obnovy objektu YIT v súčasnosti rokuje s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave, pričom samotný pamiatkový výskum by sa mal začať v najbližších dňoch. Tento proces si bude vyžadovať úplné sprístupnenie všetkých priestorov a tiež odstránenie pridaných sadrokartónov, priečok či odkrytie podláh, čo by museli zabezpečiť súčasní užívatelia priestorov. Pamiatkový výskum ani následnú rekonštrukciu budovy preto nie je možné realizovať v týchto priestoroch za prevádzky.

Čo sa týka budúcnosti Pradiarne, aj keď existujúci platný územný plán a definície možného funkčného využitiu vzniku kultúrnych a podobných funkcií v areáli nebráni, špecifikácia konkrétneho využitia bude až výsledkom pamiatkového výskumu. Zámerom YIT je určite zachovať genius loci tohto územia aj v budúcom projekte, ale dnes je príliš skoro špecifikovať účel využitia jednotlivých objektov. Spoločnosť YIT preto v súčasnosti nemôže na seba prevziať akékoľvek záväzné rozhodnutie ohľadne budúceho využitia budovy.

„Iste si uvedomujeme hodnotu „kreatívneho hubu“, ktorý tu rokmi vznikol, a preto myšlienku jeho pokračovania nezavrhujeme. S podporou mesta, prípadne aj štátu, a zabezpečením financovania cez rôzne fondy, granty a dotácie by mohol vzniknúť udržateľný projekt, ako to vidíme na viacerých príkladoch zo zahraničia.“ uzatvára Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia.