ZWIRN

Na územie bývalej Bratislavskej cvernovej továrne, ktoré je industriálnou a historickou súčasťou Ružinova, prinesieme pohodlné bývanie a štýlové kancelárske priestory. To všetko s rešpektom k histórii i jedinečnému geniu loci. Na tomto území vznikne vitálna nová štvrť, ktorá prepojí historický odkaz lokality s novou modernou architektúrou a zároveň s funkčným zakomponovaním národnej kultúrnej pamiatky – objektu bývalej Pradiarne.

Aktuality

Stanovisko k petícii a otázkom susedov v okolí projektu ZWIRN

Naším cieľom je, aby z areálu pôvodne zanedbanej bývalej cvernovej továrne vznikla živá, plnohodnotná štvrť, ktorá ponúkne príjemné prostredie pre jej budúcich obyvateľov, nájomcov kancelárií, ale aj susedov v okolí. Kým sa tak stane, zahájeniu samotnej výstavby predchádzajú povoľovacie procesy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou prípravy každého developerského projektu. V súvislosti so začatím územného konania pre priľahlé komunikácie a technickú infraštruktúru okolo budúceho projektu ZWIRN by sme radi zodpovedali vaše najčastejšie otázky.

Na aké dopravné obmedzenia sa máme pripraviť?

Veríme, že samotná výstavba objektov v rámci areálu ZWIRN neprinesie žiadne dopravné obmedzenia. Treba však počítať s vjazdom nákladných a zásobovacích áut na stavenisko, čo môže dočasne spomaliť premávku. Súčasťou výstavby 1. fázy projektu bude aj čiastočná rekonštrukcia Košickej ulice spolu s inžinierskymi sieťami. O všetkých výlukách a prípadných obmedzeniach vás budeme dopredu informovať prostredníctvom webovej stránky www.yit.sk, keď budú známe presné termíny obmedzení.

Zostane súčasná podoba Košickej ulice zachovaná?

Áno, zostane. V spolupráci s magistrátom sme preverili stav na Košickej ulici a dospeli sme k riešeniu zachovať ju ako dvojprúdovú komunikáciu, namiesto pôvodne plánovaných štyroch jazdných pruhov. Tento zachovaný režim dopravy nám umožní zachrániť čo najväčšiu plochu zelene a väčší počet stromov.

Zachová sa cyklotrasa na Košickej ulici nachádzajúca sa v pravom jazdnom pruhu?

Pôvodnú cyklotrasu nahradí plnohodnotná nová, oddelená zeleným pásom od cestnej premávky, a teda bezpečnejšia. V celom území vybudujeme viac ako 620 metrov obojsmerných cyklotrás s napojením na okolitú cyklistickú infraštruktúru. Táto cyklotrasa bude výškovo oddelená od áut, bude dlhšia, plynulejšia a bezpečnejšia než v súčasnosti. Cyklotrasu budujeme na vlastných pozemkoch a na úkor svojho územia, aby sme cestnú premávku nemuseli viac rozširovať a aby ostal priestor vhodný aj pre budúcu trasu električky. Pozdĺž Košickej ulice bude cyklotrasa pre oba smery vybudovaná na pravej strane smerom od Miletičovej ulice na most Apollo. Pozdĺž Páričkovej ulice budú smery jazdy oddelené v smere jazdy dopravy.

Prídeme na Košickej kvôli novej ceste o všetku zeleň?

Záujmom YIT je zachovať maximálny počet stromov na Košickej ulici. Podľa arboristického posudku z roku 2017 je možné, že nebudú zachované tie stromy, ktoré už majú nevyhovujúci zdravotný stav. Stredový pruh zelene ostáva zachovaný a je miestom pre budúcu trasu električky, ktorá nespadá pod projekt ZWIRN.

Kedy sa plánujú robiť stavebné úpravy na Košickej ulici, ktoré zapríčinia zníženie počtu miest pre odstavenie osobných automobilov?

Realizácia úprav Košickej ulice ponechávame v rámci prvej fázy projektu na najneskoršie možné obdobie, aby ste súčasné miesta mohli využívať čo najdlhšie. Je predbežne naplánovaná na jar roka 2021. Do tohto termínu nebudú žiadne obmedzenia na odstavenie áut, okrem obmedzenia cca 3 miest z dôvodu vjazdu na stavenisko. O presnom termíne realizácie úprav budú všetci obyvatelia informovaní prostredníctvom webovej stránky www.yit.sk.

Aké zmeny čakajú Páričkovu ulicu? Kde budem môcť zaparkovať?

Celú Páričkovu ulicu čaká rekonštrukcia v oboch smeroch. Pozdĺž vozovky vybudujeme 53 parkovacích miest a cyklotrasu v oboch jazdných smeroch ulice, ktorá vyústi na križovatke so Svätoplukovou ulicou, kde sa napojí na cyklotrasu projektu Stanica Nivy. Pri Dulovom námestí pribudne 13 kolmých parkovacích miest.

Ako sa zmení Svätoplukova ulica?

Na Svätoplukovej ulici vybudujeme nový ľavý odbočovací pruh do areálu ZWIRN a zrekonštruujeme zastávky MHD v oboch jazdných smeroch. Existujúce úzke niky pre MHD budú zrušené a nové vytvoríme v rámci vonkajšieho jazdného BUS-pruhu. Pre väčšiu bezpečnosť a plynulosť premávky na križovatke Svätoplukova – Páričkova pribudne svetelná signalizácia, ktorú bude realizovať developer susedného projektu autobusovej stanice.

Kde budem môcť zaparkovať po zahájení realizačných prác?

V rámci areálu ZWIRN sme vybudovali 149 parkovacích miest, s možnosťou navýšiť ich o ďalších 100. Tieto parkovacie miesta slúžia pre obyvateľov bytového domu Pari, s rezervou na prenájom aj pre okolitých obyvateľov. V prípade, že máte záujem o prenájom dočasného parkovacieho miesta, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom webového formuláru v spodnej časti stránky www.yit.sk alebo na bezplatnej infolinke 0800 800 474.

Do kedy budem môcť parkovať na parkovisku v areáli ZWIRN?

Parkovisko v areáli bude plne funkčné do skolaudovania 1. fázy projektu, čo predpokladáme niekedy v polovici roka 2022.

 

 

Čo prinesie zmena pre susedov a obyvateľov blízkeho okolia?

Každú etapu projektu vytvoríme tak, aby mala svoju špeciálnu identitu a ponúkla obyvateľom niečo vlastné, no zároveň priniesla benefity každodennej potreby. Na aké výhody sa môžete tešiť?

 • Obnovenie Národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne pre Bratislavu
 • Rekonštrukciu Košickej a Páričkovej ulice
 • Námestie so zeleňou a oddychovými zónami
 • Platanovú alej pre peších smerujúcu k Stanici Nivy
 • Parky s ihriskami
 • Podzemné parkovacie garáže
 • Zelené strechy, ktoré budú znižovať teplotu okolia
 • Občiansku vybavenosť
 • Spriechodnenie areálu
 • Budovanie nových cyklotrás

Často kladené otázky

História územia a charakter projektu

Prečo 3 etapy?

 • Rozdelenie ZWIRNu na tri bloky vzniklo na základe architektonického návrhu štúdia Compass, ktorý navrhol budúcu podobu celého projektu. Dôvodom bola aj estetickosť návrhu – bloková výstava zapadá prirodzene do existujúceho okolia. V neposlednom rade má takéto delenie aj praktické dôvody. Koncepcia povoľovacích procesov bola stanovená na členenie na etapy, ktoré sa povoľujú samostatne v rôznom čase. Výstavba po etapách uľahčuje a sprehľadňuje aj predaj bytových a nebytových priestorov. Logicky sa tak uľahčí a sprehľadní aj následný proces sťahovania nových majiteľov v etapách.

Prečo je súčasný návrh výstavby etáp v poradí: ZWIRN 1, ZWIRN 3, ZWIRN 2?

 • Návrh etapizácie projektu a ich spustenie do predaja vychádzal z potreby zadefinovať územie, na ktorom sa bude samotný projekt nachádzať, a zároveň bolo obchodným rozhodnutím spoločnosti YIT Slovakia. Podľa tohto návrhu etapizácie sú momentálne projekty v rôznych stupňoch rozpracovanosti a povoľovacích procesov.

Kedy bude približne spustený predaj projektu a aké budú približné ceny bytov?

 • Spustenie predaja predpokladáme na jar 2020. Cenu jednotlivých bytov je veľmi ťažké stanoviť vopred, nakoľko závisí od viacerých faktorov a situácie na trhu. 

Prečo nie sú v Pradiarni byty?

 • Víťaz architektonickej súťaže ateliér Compass využil iné rozloženie jednotlivých funkcií vyplývajúcich z územného plánu, čím vytvoril priestor pre vznik obytných blokov, čo je najdôležitejší mestotvorný prvok projektu.

Akým spôsobom zachová projekt svoj genius loci?

 • Našou snahou je zachovanie národnej kultúrnej pamiatky budovy Pradiarne. Zároveň architektonický návrh počíta aj so zachovaním budovy Silocentrály. Architektúra bytových domov bude svojou výškou a dizajnom rešpektovať existujúci bytový komplex 500 bytov a bytové domy na Košickej ulici.
 • Územný plán povoľoval aj možnosť postavenia výškových budov, čo sme vyhodnotili ako nevhodné riešenie, vymykajúce sa klasickým mestotvorným princípom.

Bude námestie prístupné aj obyvateľom mimo areálu ZWIRNu?

 • Áno, námestie plánujeme sprístupniť aj verejnosti. Okrem neho budú verejnosti prístupné aj obchody a služby v parteri obytných budov.

Budú súčasťou projektu ZWIRN aj zelené strechy na bytových domoch? 

 • Áno, zelené strechy budú súčasťou všetkých rezidenčných domov, teda ZWIRN 1, ZWIRN 2 a ZWIRN 3.

Urbanisticko-architektonická súťaž

V roku 2016 sme vyhlásili urbanisticko-architektonickú súťaž na ideové a funkčné riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne, pričom išlo vôbec o prvú súťaž vyhlásenú developerskou spoločnosťou, ktorej súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. Do užšej vyzvanej súťaže sme oslovili 12 renomovaných architektonických ateliérov zo Slovenska a Českej republiky, na základe ich predchádzajúcich skúseností s projektmi podobného významu. Súťaž priniesla spolu 10 kvalitných návrhov. Víťazné riešenie vzišlo zo štúdia Compass, s.r.o. v zastúpení Ing.arch. Juraja Benetina, Ing.arch. Mateja Gréberta, Ing.arch. Petra Dostála a Ing.arch. Marcela Vadíka.

Ako bude vyzerať areál Zwirn?

Časová os

Aké sú predpokladané termíny výstavby bytových domov ZWIRN?

 • Aktuálne prebieha rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Pradiarne, jej ukončenie je plánované do konca roku 2020.
 • Začiatok prác na 1. etape bytových domov ZWIRN 1 predpokladáme v 3. kvartáli roku 2020 s kompletným dokončením v 3. kvartáli roku 2023.
 • Začiatok prác na 2.etape bytových domov ZWIRN 2, predpokladáme v roku 2022 a dokončenie v roku 2025. Všetky začiatky a termíny prác sú orientačné a závisia od pomerov na trhu.
 • Začiatok prác na 3. etape ZWIRN 3, kde bude administratíva a bytový dom predpokladáme na rok 2021, dokončenie v roku 2024.

    Doprava

    Pribudne zastávka na Košickej?

    • V rámci čiastočnej rekonštrukcie Svätoplukovej ulici dôjde ku kompletnej rekonštrukcii dvoch už existujúcich zastávok MHD. Momentálne neplánujeme žiadne nové zastávky.

    Ako sa napojí ZWIRN do zóny Mlynské nivy?

    • Súčasťou projektu ZWIRN je aj čiastočná rekonštrukcia okolitých ulíc – Páričkova, Košická, Svätoplukova. Napojenie na nový bulvár bude prostredníctvom aktuálnej križovatky Košická – Mlynské nivy – Svätoplukova.
      

    Ako projekt ZWIRN obmedzí plánovanú trasu novej električky po Košickej ulici?

    • Projekt svojím návrhom nijako neobmedzuje výstavbu novej električkovej trate. V súčasnosti komunikujeme a koordinujeme plány s navrhovateľom riešenia novej električkovej trate JTRE.

    Okolie

    Dôjde počas výstavby k iným obmedzeniam prevádzky okolitých bytov?

    • Počas rekonštrukcie vodovodu na Košickej ulici môže prísť ku krátkodobým odstávkam dodávky vody. O presnom postupe a čase vás budeme včas informovať.

    Čo sa stane ak sa stavebnou činnosťou poškodia okolité bytové domy?

    • V priebehu roku 2019 spracujeme pasport všetkých okolitých stavieb na zdokumentovanie ich aktuálneho technického stavu. Pokiaľ dôjde k poškodeniu okolitých bytových domov a preukáže sa, že boli poškodené našou stavebnou činnosťou, zabezpečíme nápravu na vlastné náklady.

    Priebeh výstavby

    Mapa a občianska vybavenosť

    Máte záujem o byt v projekte ZWIRN?

    Máte otázky týkajúce sa výstavby projektu, ponuky bytov alebo chcete byť informovaní o spustení projektu medzi prvými?
    Predaj bytov začne najskôr na jar 2020.

    KONTAKTUJTE NÁS

    *polia označené hviezdičkou sú povinné

    Vaša správa ohľadom:

    Zwirn
    Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

    Napíšte nám

    Moje obľúbené ()

    Nemáte zvolené žiadne obľubené položky.

    Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

    Kontakt

    Predajné centrum
    Račianska 153, Bratislava 83154
    Zavrieť