• SK Articles
  • 18.11.2022

Vo fínskom meste vybudujú najväčší sezónny zásobník tepla na svete

Vo fínskom meste Vantaa sa buduje najväčšie zariadenie na sezónne uskladnenie tepelnej energie na svete. Na projekte unikátneho, moderného a udržateľného zásobníka energie spolupracuje aj spoločnosť YIT. Výstavba zariadenia bude hrať v meste Vantaa dôležitú úlohu pri prechode na výrobu energie bez použitia fosílnych palív.

1. Čo je to sezónny zásobník tepla v meste Vantaa?
 
Ide o podzemné úložisko tepelnej energie, na ktorom spolupracuje aliancia firiem YIT, AFRA a Vantaa Energy. Okrem vody s teplotou 140 – 150 °C sa v ňom skladuje energia zo solárnych, veterných a odpadových zdrojov tepla. Jeho kapacita dokáže pokryť ročnú tepelnú spotrebu zhruba 50 000 obyvateľov. Prispieva tak k napĺňaniu niekoľkých klimatických a energetických cieľov EÚ, napríklad k zvýšeniu efektívnosti zdrojov využívaním odpadového tepla a k zvýšenému podielu obnoviteľnej energie.
 
2. Prečo potrebuje mesto Vantaa sezónny zásobník tepla?
 
Vďaka sezónnej akumulácii tepla môže Vantaa Energy postupne vyradiť fosílne palivá. Energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov počas leta sa takto môže skladovať a využívať počas zimných mrazov. Uskladňovalo by sa v ňom aj nadbytočné teplo, čo znamená efektívnejšie využívanie zdrojov. Vykurovanie bez fosílnych palív tiež znamená, že mesto môže čerpať z domácich zdrojov energie, nemusí ich teda dovážať.
 
Uložená energia zo zásobníka by mala do roku 2026 nahradiť všetky fosílne zdroje energie vrátane zemného plynu. V rámci svojej stratégie Vantaa Energy plánuje znížiť svoje emisie až o 65 000 ton ročne. Vykročí tak správnym smerom k tomu, aby sa stala uhlíkovo neutrálnou do roku 2030.
 
3. Kde presne bude vybudovaný sezónny zásobník tepla vo Vantaa?
 
Bude vyhĺbený pod zemou v časti Vantaa, známej aj ako Kuusikonmäki. Proces hľadania miesta pre zásobník bol spojený s dôkladnou obhliadkou miesta a rešpektom k životnému prostrediu. Jeho lokalita bola vybraná tak, aby bola čo najďalej od bytových domov a aby sa ťažká doprava počas výstavby vyhla menším mestským komunikáciám. Zároveň však musel byť umiestnený dostatočne blízko siete diaľkového vykurovania a výrobnej jednotky, aby bolo možné teplo distribuovať vykurovacou sieťou a horúca voda sa nemusela prepravovať na veľké vzdialenosti.
 
4. Kde je umiestnené teplonosné vedenie zo sezónneho zásobníka tepla vo Vantaa?
 
Výstavba teplovodných vedení je súčasťou každodenných infraštruktúrnych prác a podobná výstavba diaľkového vykurovania sa vo Vantaa realizuje prakticky každý rok. Potrubie teplonosných vedení bude umiestnené pod zemou v hĺbke približne 1,5 – 2 metre. Štruktúra samotného potrubia je rovnaká ako pri bežnom diaľkovom vykurovaní. Jediný rozdiel je v tom, že uretánová izolácia má iné zloženie, aby si zachovala svoju izolačnú schopnosť aj pri vyššej teplote.
 
 
lammon-kausivarasto-lslinja-kaavaraja-2.jpg
Plán potrubia na transport tepelnej energie.
 
5. Ako budú realizované výkopové práce počas výstavby sezónneho zásobníka tepla vo Vantaa?
 
Výkopové práce potrvajú približne 3 roky. Externý expert na vibrácie vykonal analýzu rizík výkopových prác a identifikoval budovy a zariadenia, ktoré by na vibrácie mohli byť citlivé. Tieto byty budú pred začatím prác zrevidované a počas výkopu ich budú starostlivo monitorovať vibrografmi. Po ukončení prác byty a nehnuteľnosti opäť skontrolujú.
 
Vnímanie vibrácií je individuálnou záležitosťou, či už u ľudí, alebo zvierat. Existujú však odporúčania týkajúce sa úrovní vibrácií a tie sa v projekte sezónneho zásobníka tepla dodržiavajú. Na základe predchádzajúcich projektov by tiež práce nemali negatívne vplývať na zvieratá vo voľnej prírode.
 
6. Aké narušenia nastanú počas výstavby sezónneho zásobníka tepla vo Vantaa?
 
Trhacie práce, prašnosť, hluk či hustá premávka na stavenisku môžu spôsobiť narušenie bežného života. Všetky faktory však komplexne posúdili odborníci tak, aby sa zamedzilo nepohodliu. Stavebné práce sa nebudú vykonávať v bezprostrednej blízkosti bytov, obyvatelia by teda nemali trpieť nadmerným hlukom. Množstvo prachu sa tiež bude znižovať zavlažovaním trhaného kameňa a v prípade potreby aj čistením asfaltu či umývaním pneumatík stavebných vozidiel.
 
7. Ako sa bude prihliadať na dopravný ruch a bezpečnosť na cestách?
 
Dopravné opatrenia počas výstavby boli naplánované v úzkej spolupráci s Fínskou agentúrou pre dopravnú infraštruktúru. Stavenisko bude denne opúšťať približne 300 nákladov odstrelených skál, t. j. v priemere približne jeden náklad každých 5 minút. Väčšina hustej dopravy na stavenisku však bude odklonená a nepovedie cez obytnú štvrť. Po dokončení nespôsobí sezónny zásobník tepla hustú premávku. Zariadenie bude podliehať bežnej údržbe, spravidla však len vo forme osobnej automobilovej dopravy.
 
8. Ako sa bude prihliadať na studne a spodné vody na miestach výstavby?
 
Hladiny podzemných vôd sa budú zisťovať meraním pomocou pozorovacích potrubí. Rovnaký postup sa bude používať aj na určenie smeru prúdenia podzemnej vody. Jej hladina môže v niektorých častiach staveniska prechodne klesnúť, pomocou monitorovania sa však odchýlky rýchlo objavia a napravia do pôvodného stavu. Výstavba sezónneho zásobníka tepla by teda nemala ovplyvniť žiadne riešenia založené na geotermálnom teple. 
 
9. Aký druh vody sa bude používať v sezónnom zásobníku tepla vo Vantaa?
 
Podľa aktuálnych plánov bude sezónny zásobník tepla využívať vodu z jazera Päijänne.