• SK Articles
  • 24.11.2017

Immocap a YIT predstavili zmeny v projekte Konopná Residence

Vlastník pozemku Konopná Residence s.r.o., zložená zo spoločností YIT Slovakia a Immocap Group, ešte v lete predstavil plány transformácie a revitalizácie bývalého administratívneho areálu. Na jeho území plánuje vybudovať malopodlažnú polyfunkčnú zástavbu vrátane rozšírenia verejných priestranstiev po obvode projektu a smerom k Radničnému námestiu. Po prvej septembrovej verejnej prezentácii zozbieral od susedov a občanov z okolia cenné podnety pre ďalší vývoj návrhu projektu. Včera pred občanov predstúpil po druhýkrát, aby im predstavil upravenú verziu štúdie projektu.

„Pri každom našom projekte, ktorým vstupujeme do zastavaného územia, si uvedomujeme potrebu hľadať vhodné riešenie v diskusii s ľuďmi, ktorí tu žijú a pracujú vrátane všetkých, ktorým leží na srdci kvalita ich životného prostredia. Ďakujeme občanom že si našli čas, aby sa s nami už po druhýkrát stretli a konštruktívne zdieľali svoje podnety aj obavy. Veríme, že aj vďaka tomu sa nám podarí dospieť k prijateľnému riešeniu k obojstrannej spokojnosti,“ vysvetľuje Radek Pšenička, riaditeľ biznis developmentu YIT Slovakia.

Hlavné výhrady k pôvodnému návrhu projektu sa týkali najmä výšky a hmoty objektov, či počtu bytov. Investori štúdiu preto upravili z hľadiska intenzity a podlažnosti zástavby, ale tiež aj čo sa týka novo navrhovaných plôch zelene vo forme verejných parkov ako aj vnútroareálovej zelene. Výška objektov sa znížila z pôvodne navrhovaných 7 na maximálne 5 nadzemných podlaží, v nároží s najbližšou existujúcou zástavbou len na maximálne 3 nadzemné podlažia (2 poschodia). Celkový objem nadzemnej podlažnej plochy tak klesol približne o 27 %. Zároveň sa znížil počet bytov z pôvodných 140 na 113, zväčšila sa taktiež ich priemerná výmera. Investor reagoval aj na obavy z využívania objektu na krátkodobé bývanie a na podnet občanov zvýšil zastúpenie väčších bytov s komfortnejšími dispozíciami. Tie teraz predstavujú viac ako 60 % projektu. 

Investori reagovali aj na obavy v súvislosti s dopravou, výstavbou či revitalizáciou priľahlého parčíka v okolí Evanjelického kostola na Radničnom námestí. O tých bude investor ďalej diskutovať so zodpovednými orgánmi či majiteľmi pozemkov, aby spoločne mohlo vzniknúť čo najlepšie riešenie, ktoré pozdvihne kvalitu života v tomto území. Na základe štúdie investori v najbližšom období vypracujú potrebnú dokumentáciu a projekt pre jednotlivé povoľovacie procesy.

 

KONTAKTY PRE MÉDIÁ:

Zuzana Ozanová

SEESAME

T: 02 4342 2978

E: ozanova@seesame.com