• SK Articles
  • 31.12.2015

Zmena obchodného mena - YIT Slovakia a.s.

Od 1. januára 2016 sa mení obchodné meno našej spoločnosti z pôvodného obchodného mena YIT Reding a.s. na YIT Slovakia a.s.

Všetky ostatné údaje spoločnosti (identifikačné údaje – IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, sídlo spoločnosti, telefónne a faxové kontakty, emailové adresy) zostávajú nezmenené.

Táto zmena nemá vplyv na naše obchodnoprávne vzťahy, a teda všetky práva a povinnosti z nich vyplývajúce ostávajú zachované bezo zmien. 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať, aby ste vykonali túto zmenu aj vo Vašej databáze a od 1. januára 2016 v písomnom styku s nami používali výlučne nové údaje – nový názov spoločnosti YIT Slovakia a.s. Týka sa to predovšetkým vystavovania daňových dokladov

Prajeme Vám úspešný nový rok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.