Podmienky ochrany súkromia

Vážení klienti,

v týchto Podmienkach ochrany súkromia Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov na marketingové účely. Na úvod by sme vám chceli vysvetliť, prečo sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely digitálneho priameho marketingu. Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových projektoch a podujatiach skupiny YIT. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe profilovania a prezentovať vám iba relevantné ponuky.

Keďže 25.5.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) je potrebné, aby sme od Vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám. Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach skupiny YIT. Týmto dokumentom Vám poskytujeme povinné informácie podľa článku 13 GDPR už pri získavaní Vášho súhlasu.

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

YIT Slovakia a.s., so sídlom Svätoplukova II. 18892/2A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 Slovensko, IČO: 35 718 625, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1410/B (ďalej aj ako „YIT“) a materská spoločnosť YIT Panuntie Rakennus Oy Panuntie 11 Helsinki 006 20, Fínska republika.

Kde sa na nás môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu alebo týkajúcu sa problematiky ochrany osobných údajov, zavolajte na našu linku +421 903 484 448, použite našu e-mailovú adresu dpo@yit.sk alebo nám napíšte na vyššie uvedenú korešpondenčnú adresu spoločnosti. Našou zodpovednou osobou je JUDr. Mária Kandalová, ktorá Vám poskytne požadované informácie.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Na účely digitálneho priameho marketingu o Vás spracúvame nasledovné údaje: meno, priezvisko, email a telefónne číslo. Ak ste si u nás zakúpili byt alebo uzavreli zmluvu, spracúvame aj údaje o Vašich požiadavkách na byt, preferovaný projekt, aby sme Vám ponúkli len produkty šité na mieru. V prípade, ak ste sa zúčastnili niektorého podujatia YIT, môžete byť zachytený aj na fotkách či videách určených na propagačné účely.

Z akých zdrojov pochádzajú osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve alebo formulári, v ktorom ste nám udelili súhlas alebo ich môžeme odvodiť z iných údajov, ktoré máme o Vás zaznamenané.

Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?

Súhlas ste poskytli na účely digitálneho priameho marketingu, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

(i) zasielanie noviniek a informácií obchodnej i neobchodnej povahy, ponúk, pozvánok, marketingových prieskumov a prieskumov spokojnosti vo vzťahu k projektom a propagačným akciám skupiny YIT. Môžeme Vás kontaktovať  prostredníctvom emailu, push notifikáciami, sms/telefonickým kontaktom, či prostredníctvom inštalovanej aplikácie a sociálnou sieťou.

(ii) evidenciu v interných systémoch a automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku vašim individuálnym potrebám,

(iii) prenos osobných údajov v rovnakom rozsahu materskej spoločnosti YIT Panuntie Rakennus Oy Panuntie 11 Helsinki 006 20, Fínska republika a v rámci YIT skupiny.

Súhlas poskytnutý na účely digitálneho priameho marketingu je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne ponuky produktov a služieb skupiny YIT. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať. Vaše údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu. Poskytnutie údajov nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

Kto okrem YIT je ešte oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí pre YIT hlavne vyvíjajú a udržiavajú systémy funkčné a bezpečné alebo nám dodávajú potrebné softvérové riešenia alebo iné služby, ktoré sú potrebné pre časť spracúvania Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Konkrétne ide o nasledovných príjemcov Vašich osobných údajov: i)The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp pre administráciu a zasielanie elektronickej pošty na Váš email, ii) Crystall, s.r.o. pri realizácii prieskumov spokojnosti a využívaní služieb Call centra, iv) CGY Oy (Fínsko) pri vývoji a podpore interných systémov YIT, iii) Roger Studio Oy (Fínsko) pri vývoji a podpore interných systémov YIT, iv) MWay, s.r.o. pri vyhotovovaní obrazovej dokumentácie na eventoch organizovaných YIT, v) Triad, s.r.o. pri správe profilov, ktoré má YIT zriadené na sociálnych sieťach, vi) Microsoft Inc. pri internom využívaní cloudových služieb v rámci Office 365.

Okrem toho sú príjemcami Vašich osobných údajov už len interní členovia YIT tímov, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Všetci príjemcovia sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich osobných údajoch mlčanlivosť.

Prečo dochádza k profilovaniu?

Skupina YIT sa Vám snaží poskytovať individuálne upravené ponuky a informácie a neobťažovať Vás hromadnými všeobecnými ponukami a informáciami. Z tohto dôvodu Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu v nevyhnutnom rozsahu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy a webové aplikácie. Toto spracúvanie nemá žiadne negatívne dôsledky na ochranu Vášho súkromia (napr. nemonitorujeme Vašu polohu) a nevytvára žiadne vysoké riziká pre Vaše práva a slobody.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané počas 2 rokov od udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby a/alebo do podania námietky podľa článku 21 ods. 2 a 3 GDPR. Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas. Pred uplynutím doby platnosti udeleného súhlasu Vás môžeme požiadať o predĺženie jeho platnosti.

Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?

Riadne spracúvanie a ochrana Vašich osobných údajov je pre skupinu YIT prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov, informácie o prenose do tretích krajín a zárukách v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dobe uchovávania, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo získať prístup k informáciám v zmysle predchádzajúceho bodu. Na základe osobitnej žiadosti máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu: Ak zistíte, že spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje, prosím informujte nás o tom a zabezpečíme ich opravu.

Právo na výmaz: Za určitých právom stanovených okolností sme povinní Vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj skupina YIT môže mať povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania: Za určitých právom stanovených situácií máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

Právo na prenositeľnosť údajov: Po splnení právom predpokladaných podmienok nás môžete požiadať, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje potom v zodpovedajúcom formáte poskytneme Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné technické prekážky.

Právo namietať: Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu v akom sa jej týka. Ak namietate proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, skupina YIT nemôže spracúvať údaje na  Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. Povaha profilovania, ktorú využíva skupina YIT nezakladá možnosť uplatniť právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kedy bude vybavená moja žiadosť?

Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípade, ak budete žiadať o výkon svojho práva iným spôsobom ako písomným listom s vlastnoručným podpisom, elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom alebo osobne v sídle YIT (napr. v prípadoch bežných emailových žiadostí alebo telefonátov).

Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby doručená YIT bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné.

Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

Dochádza k cezhraničnému prenosu Vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje sú spracúvané primárne len v rámci Európskej únie. Avšak pri používaní služieb Mail Chimp od The Rocket Science Group LLC d/b/a a Office 365 od spoločnosti Microsoft Inc. môže dochádzať k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA, ktoré majú vo všeobecnosti postavenie tretej krajiny nezabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú však tieto cezhraničné prenosy zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, takže prenosy majú podľa rozhodnutia Európskej komisie povahu cezhraničných prenosov do tretej krajiny, ktorá zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. O „Privacy Shield“ sa môžete dozvedieť tu: https://www.privacyshield.gov/welcome. Okrem toho spoločnosť Microsoft Inc. zabezpečila pre cloudové služby aj inkorporovanie tzv. štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie.

Ako môžete odvolať súhlas?

Súhlas založený na princípe dobrovoľnosti a máte právo kedykoľvek svoj súhlas úplne alebo sčasti odvolať, a to (i) zaslaním emailu o odvolaní súhlasu na adresu (info@yit.sk) alebo (ii) zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu spoločnosti YIT alebo (iii) jednoduchým prejavením tohto svojho nesúhlasu odkliknutím linku na príslušnom mieste v obchodnom oznámení alebo (iv) vyjadrením svojho nesúhlasu počas telefonického rozhovoru so spoločnosťou YIT, resp. povereným obchodným partnerom. V prípade odvolania súhlasu bude spracúvanie osobných údajov založených na súhlase bezodkladne ukončené. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na udelenom súhlase pred jeho odvolaním.

YIT vytvoril tieto Podmienky ochrany súkromia z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré YIT dodržiava pri ochrane súkromia a osobných údajov dotknutých osôb.

YIT pravidelne tieto Podmienky reviduje a aktualizuje, pričom platí vždy aktuálna verzia Podmienok ochrany súkromia. Aktuálne verzia je vždy zverejnená na webovej stránke www.yit.sk.

Tieto Podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25.05.2018.