• SK Articles
  • 22.6.2020

Stavebné práce na nových MHD zastávkach a obratisku začínajú už 29. júna

Na ulici Mlynské nivy pribudne počas letných mesiacov nové obratisko a dve zastávky bratislavskej MHD. Ako obratisko pre autobusy MHD sa bude využívať jestvujúca miestna komunikácia Mlynské nivy a priľahlá spevnená plocha. V súčasnosti sa táto plocha využíva ako parkovisko so značne znehodnoteným betónom.

Okrem obratiska stavebné práce počítajú aj s úpravou existujúcich chodníkov, vybudovaním nových priechodov pre chodcov, ktoré budú oddeľovať obratisko od cesty a napoja sa na súčasný chodník na Mlynských nivách. Na ulici v oboch smeroch pribudnú dve zastávky. Dôvodom iniciatívy YIT Slovakia bolo zlepšenie súčasného stavu infraštruktúry na ulici Mlynské nivy a dopravného napojenia novo obývaného územia. Stavebné práce budú trvať približne dva mesiace.