• SK Articles
  • 8.9.2022

Porota rozhodla jednohlasne – budúca podoba územia pri Viedenskej ceste bude výsledkom slovensko-španielskej spolupráce

Spoločnosť YIT Slovakia a.s. dnes predstavila víťaza urbanisticko-architektonickej súťaže na premenu územia pri Viedenskej ceste na kvalitné rekreačné a rezidenčné územie. Víťazom medzinárodnej súťaže sa stal slovenský ateliér WHAT ARCHITECTS v spolupráci so španielskymi štúdiami Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO. Porota tento návrh jednohlasne označila za víťazný pre jeho silnú, zrozumiteľnú a logickú ideu citlivého umiestnenia kvalitného bývania, ktoré plne rešpektuje a v maximálnej možnej miere zachováva unikátny charakter tejto lokality a zároveň aj vhodne kombinuje verejný, poloverejný a súkromný priestor.

 

Pre developera YIT je hľadanie budúcej podoby jeho projektov formou súťaže už dobrým štandardom. Súťaž na premenu areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne bola pred šiestimi rokmi prvou slovenskou súťažou, ktorú overila Slovenská komora architektov. V roku 2020 nasledovala súťaž na budúcu podobu zóny Mlynské nivy smerom k Zimnému prístavu. Tohtoročná súťaž je prvou, do ktorej YIT zapojilo aj medzinárodné ateliéry. Navrhnúť vhodnú formu transformácie lokality vo vzdialenom susedstve bývalého tzv. „Pečnianskeho ramena“ developer pozval 6 slovenských a zahraničných ateliérov. Päť z nich v priebehu leta odovzdalo a prezentovalo svoje návrhy pred 5-člennou odbornou porotou zloženou z renomovaných odborníkov z oblasti architektúry a urbanizmu vrátane zástupcov Magistrátu hl. mesta Bratislavy, Mestskej časti Bratislava-Petržalka, predsedu Slovenskej komory architektov a zástupcov investora.

Okrem členov súťažnej poroty vrátane náhradníkov sa na hodnotení súťažných návrhov podieľal tím odborníkov z oblastí ekológie a ochrany životného prostredia, urbánnej ekológie a ekostabilizačných opatrení, krajinnej architektúry a verejného priestoru, dopravy, svetlotechniky a energetiky. Odborníci vypracovali svoje expertné posudky ku každému z predložených návrhov a spolu s členmi poroty sa na víťazovi jednohlasne zhodli.

 

Víťaz presvedčil riešením, ktoré zachováva maximum existujúcej zelene

Jedným z rozhodujúcich kritérií pre porotu bola hlavne kvalita urbanistického riešenia, a to najmä v nadväznosti na ochranu životného prostredia, biodiverzity miesta a širšej krajiny. Porota tiež posudzovala, či návrhy podporujú inklúziu obyvateľstva s prírodnou zložkou, udržateľnú mobilitu a environmentálne pozitívnu výstavbu. Vzhľadom na budúcu funkciu územia bola tiež kľúčovou kvalita architektonického riešenia funkcie bývania. „Veľký dôraz kladieme na to, aby navrhované prvky krajinnej architektúry a mobiliáru rozvíjali najmä rekreačnú funkciu verejných priestorov a prinášali technologické riešenia na dosiahnutie CO2 neutrality – a to vrátane drevostavieb ​či možností dostupných a udržateľných foriem dopravy, ktoré lokalita Viedenskej cesty v dostupnej vzdialenosti od centra mesta ponúka,“ vysvetlil pri vyhlásení súťaže Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT Slovakia. 

O víťazovi, slovenskom ateliéri What architects, ktorý na návrhu spolupracoval so španielskymi Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO, porota rozhodla jednohlasne. Práve tento návrh podľa poroty poskytol najlepšiu víziu, ako citlivo transformovať túto lokalitu s dôrazom na ekologické formy bývania a s ohľadom na rešpektovanie existujúceho prostredia. „Ide o jedinečný koncept, resp. recept, ako prirodzenou cestou rozvíjať výnimočný charakter tohto zeleného priestoru pri Viedenskej ceste a novú potrebnú funkciu bývania. Návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality všetkých prvkov zelene aj počas realizácie bytových blokov a prináša množstvo pozitívnych prvkov aj v mierke celej mestskej časti Petržalka,“ vysvetľuje Radek Pšenička, predseda odbornej poroty a zároveň riaditeľ Urban a biznis developmentu YIT Slovakia.

PARK_01_FINAL (2).jpg

 

Developer na základe vybraného návrhu plánuje do územia s rozlohou 3,4 ha umiestniť viac ako 500 kvalitných bytov vrátane potrebnej občianskej vybavenosti a vytvoriť synergiu s revitalizovanou zeleňou širšieho okolia zástavby​. Víťazný návrh prirodzene rozvíja charakter zeleného územia pre potreby rekreácie a pobytu budúcich obyvateľov zóny. Zelené zálivy prepájajú prírodný priestor zelene s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor. Samotné vnútrobloky zároveň poskytujú poloverejný priestor nevyhnutný na vytvorenie dobrých susedských vzťahov obyvateľov zóny. Ostatné verejné priestory určené aj pre návštevníkov zóny sú logicky umiestnené v blízkosti obytnej ulice paralelnej s Viedenskou cestou. V jej blízkosti budú aj všetky obchodné prevádzky spolu s parkovacími miestami na teréne.

 

Projekt prinesie aj nájomné byty

Už pri vyhlásení súťaže developer potvrdil aj ambíciu ponúknuť v území nájomné bývanie. Tým zohľadňuje navrhovanú zmenu územného plánu v prospech funkcie bývania, ktorú momentálne presadzuje Magistrát hl. mesta Bratislavy. YIT Slovakia ako jeden z prvých súkromných investorov podpísalo s mestom Bratislava Zmluvu o spolupráci, na základe ktorej po zmene Územného plánu mesto Bratislava získa zmluvne dohodnutý objem skolaudovaných nájomných bytov podľa schválenej metodiky.

 

Aktuálne developer plánuje s víťazným ateliérom pokračovať v príprave samotného projektu. Vzhľadom na dlhé a náročné povoľovacie procesy a potrebné zmeny developer so začiatkom premeny územia ráta najskôr v horizonte 5 rokov. „S projektom revitalizácie územia pri Viedenskej ceste sme len na začiatku, no som rád, že medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž nám pomohla vybrať ten najvhodnejší návrh citlivej premeny tohto územia. Som presvedčený, že sa nám opätovne podarilo o čosi zvýšiť nastavenú latku celkových kritérií, obsahu, organizácie, ako aj samotného priebehu a hodnotenia, dôkazom čoho sú aj záverečné výsledky súťaže,“ uzatvára Radek Pšenička.  

 

Výsledky súťaže

Poradie

Meno ateliéru

1. miesto

WHAT ARCHITECTS (SK) v spolupráci s Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO

2. miesto

CHYBÍK+KRIŠTOF ASSOCIATED ARCHITECTS (CZ) v spolupráci s Marko and Placemakers

3. miesto

PANTOGRAPH ARCHITECTS (SK)

4. – 5. miesto bez určenia poradia

INARO (FIN)

PAVEL HNILIČKA ARCHITECTS AND PLANNERS (CZ)

 1. miesto.jpg

 

O území

Dnes jednoliate územie bolo ešte v 18. storočí súostrovím. V roku 1771 dala Mária Terézia postaviť Viedenskú cestu, ktorá bola zároveň protipovodňovou hrádzou pre osadníkov a na tento účel čiastočne slúži dodnes. Pečnianske rameno vyschlo niekedy koncom 80. rokov 20. storočia aj v súvislosti s budovaním mosta Lanfranconi a výstavbou Petržalky vplyvom zasypania stavebnou suťou z tejto výstavby. Víziou vlastníka a vyhlasovateľa tejto súťaže je predovšetkým citlivá transformácia tohto neudržiavaného územia, ktorá má vychádzať z kontextu širšieho krajinného prostredia.

 

 

Všetky súťažné návrhy si môžete pozrieť na tomto linku:https://www.yit.sk/sutazviedenska