Lokálne stránky:
Corporate site:

Podmienky používania stránok YIT

Vitajte na webovej stránke spoločnosti YIT! Používaním on-line služby spoločnosti YIT alebo jej dcérskych spoločností (ďalej jednotlivo alebo spoločne len spoločnosť YIT), súhlasíte, že budete dodržiavať platné podmienky používania. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania, opustite, prosím, webovú stránku spoločnosti YIT. Určité podstránky alebo časti stránky sa môžu riadiť dodatočnými podmienkami.

Pojem „on-line služba spoločnosti YIT“ sa týka všetkých služieb, ktoré vlastní spoločnosť YIT alebo jej dcérske spoločnosti, a ktoré sa používajú na internete. Tieto služby zahŕňajú webové stránky, formuláre, aplikácie a programové kódy, ako aj všetky funkcionality prepojené s webovými stránkami.


Práva používateľov
Tak, ako je uvedené v týchto podmienkach a vo všetkých platných zákonoch a predpisoch, spoločnosť YIT vám udeľuje právo prezerať a sťahovať si materiál, ktorý je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti YIT, len na osobné nekomerčné účely, za podmienky, že vo všetkých kópiách materiálov ponecháte oznámenia o autorskom práve a ostatné označenia vlastníctva.

Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené týmto vyhlásením, sú vyhradené.


Právo duševného vlastníctva
Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa služby (napr. autorské právo, právo ochranných známok alebo doménové mená) patria autorovi materiálu, spoločnosti YIT alebo jej spolupracujúcemu partnerovi.

Zakazuje sa poskytovať, reprodukovať, kopírovať, prenášať, vysielať, ukladať, meniť, distribuovať, publikovať, opätovne používať, poskytovať licenciu, predávať, alebo inak využívať akékoľvek informácie uvedené na webovej stránke na komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora materiálu, spoločnosti YIT alebo jej spolupracujúceho partnera.

Je však dovolené ukladať alebo kopírovať informácie uvedené na webovej stránke pre osobné použitie. Všetky práva duševného vlastníctva týkajúce sa materiálov zostávajú zachované pôvodnému vlastníkovi materiálu.

Na základe výslovného súhlasu spoločnosti YIT so sťahovaním alebo tlačením informácií zverejnených na webovej stránke smie používateľ takéto informácie používať a zobrazovať aj na verejnosti, pokiaľ uvedie odkaz na ich zdroj.


Zodpovednosť
Webová stránka spoločnosti YIT a jej obsah tvoria službu poskytovanú spoločnosťou YIT používateľom stránky. Spoločnosť YIT vyvíja maximálne úsilie na zaistenie presnosti obsahu stránky a nepretržitej dostupnosti stránky bez prerušení. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa však obsah webovej služby spoločnosti YIT poskytuje „ako je“ a „podľa dostupnosti“. Spoločnosť YIT neposkytuje žiadne záruky za presnosť alebo spoľahlivosť obsahu stránky alebo za neprerušenú, včasnú a bezchybnú funkčnosť stránky.

Spoločnosť YIT, jej poskytovatelia licencií, spolupracujúci partneri, zodpovedné osoby alebo zamestnanci nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, bezprostredné, následné, neočakávané alebo príležitostné škody, úhradu pokuty alebo akékoľvek iné škody spôsobené používaním webovej stránky spoločnosti YIT alebo jej obsahu, nedostupnosťou stránky, alebo akýmikoľvek informáciami alebo programami na nej uvedenými.

Webová stránka spoločnosti YIT môže obsahovať odkazy na stránky alebo aplikácie vlastnené a spravované tretími stranami, a tieto odkazy sa považujú za službu poskytovanú používateľom stránky spoločnosti YIT. Spoločnosť YIT nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah alebo presnosť takýchto stránok či aplikácií. . Pri prechode na takéto stránky tretích strán sa uplatňujú podmienky používania danej stránky.

Spoločnosť YIT si vyhradzuje právo webovú stránku kedykoľvek zmeniť.


Materiál vytvorený používateľmi
Používatelia, ktorí predkladajú materiál (napr. informácie, obrázky, otázky, nápady, objednávky, atď.) na ktorýkoľvek zo serverov spoločnosti YIT (e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky YIT), tým potvrdzujú a súhlasia s nasledujúcimi podmienkami, ktorými sa riadia poskytovatelia materiálov:

- Žiadna súčasť materiálu nepredstavuje nič nezákonné, výhražné, urážajúce, vzbudzujúce etnickú alebo rasovú neznášanlivosť, pornografické, rušivo zasahujúce do náboženskej viery, porušujúce práva duševného vlastníctva, ani nie je inak nevhodná na zverejnenie.

- Pred nahratím materiálu boli prijaté vhodné opatrenia, aby sa zistili a odstránili akékoľvek vírusy a iné škodlivé prvky.

- Poskytovateľ materiálu je vlastníkom tohto materiálu a/alebo má neobmedzené práva na jeho poskytnutie spoločnosti YIT a spoločnosť YIT môže tento materiál zdarma zverejniť a používať tento materiál alebo akékoľvek myšlienky v ňom uvedené zdarma vo svojich produktoch, bez akýchkoľvek obmedzení použitia, bez povinnosti uvádzať odkazy na zdroj, bez povinnosti platiť a bez povinnosti niesť zaň zodpovednosť.

Spoločnosť YIT má právo kedykoľvek disponovať materiálom poskytnutým používateľmi. Spoločnosť YIT nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek materiál poskytnutý na jej servery.


Zmena webovej stránky
Spoločnosť YIT si vyhradzuje právo zmeniť obsah stránky, odmietnuť alebo obmedziť prístup na stránku, alebo kedykoľvek stránku zavrieť, a to z akéhokoľvek dôvodu a bez povinnosti upozornenia. Spoločnosť YIT nemá žiadnu zodpovednosť voči používateľom za zmenu alebo zatvorenie svojej webovej stránky.


Revidovanie podmienok používania
Spoločnosť YIT si vyhradzuje právo kedykoľvek bez povinnosti upozornenia revidovať tieto podmienky používania. Zmeny podmienok používania nadobudnú účinnosť po ich zverejnení na webovej stránke.


Rozhodné právo
Tieto podmienky používania sa riadia právom Fínskej republiky, s výnimkou pravidla kolízneho kritéria. Akékoľvek spory súvisiace s týmito podmienkami používania budú rozhodovať príslušné súdy Fínskej republiky.

 

Podmienky používania sociálnych médií
Sociálne médiá spoločnosti YIT slúžia ako diskusná platforma pre ľudí, ktorí majú záujem o spoločnosť YIT. Spoločnosť YIT však nepreberá žiadnu zodpovednosť za komentáre pridané na stránku zo strany používateľov. Spoločnosť YIT si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto podmienky používania, alebo sa inak považuje za nevhodný.

Rešpektujte ostatných používateľov a ich názory a dodržiavajte bežnú zdvorilosť. Zakazuje sa pridávať na webovú stránku YIT akýkoľvek nevhodný obsah alebo materiály, ktoré sú výhražné, ohováračské, vzbudzujúce etnickú alebo rasovú neznášanlivosť, pornografické, alebo rušivo zasahujúce do náboženskej viery, alebo materiály predstavujúce reklamu či porušujúce autorské práva. Používateľom porušujúcim tieto podmienky používania môže byť zakázané pridávať komentáre na stránku.

Členovia personálu spoločnosti YIT sa musia identifikovať ako zástupcovia spoločnosti YIT.

Napíšte nám

Moje obľúbené ()

Nemáte zvolené žiadne obľubené položky.

Súhlasím s použitím mojich osobných údajov na účely zasielania obchodných ponúk a marketingových informácií o produktoch, pripravovaných projektoch a novinkách.

Kontakt

Predajné centrum
Račianska 153/A, Bratislava 831 54
Pre volania zo zahraničia: +421903999333
Zavrieť
Zavrieť