Certifikáty a bezpečnosť

Certifikáty a bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Bezpečnosť zamestnancov a dodržiavanie platných predpisov patrí k základným zásadám našej firmy. Dôsledne sa staráme o to, aby naša spoločnosť pravidelne obnovovala platnosť svojich certifikátov, licencií a oprávnení. Spoločnosť YIT tak spĺňa aktuálne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť práce. V záujme ochrany našich zamestnancov je však našou snahou zabezpečiť pracovné prostredie a pracovné návyky aj nad rámec legislatívne kontrolovaných požiadaviek.

Pre riadenie BOZP boli v rámci systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vytvorené interné smernice, ktoré dbajú predovšetkým o zabezpečenie našich stavenísk ako aj o postupy prideľovania osobných ochranných pracovných pomôcok a popisujú podanie prvej pomoci v traumatologickom pláne.

Nástrojom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je tzv. Work Safety Barometer, ktorý je ukazovateľ reálnej úrovne bezpečnosti na našich stavbách. O najlepšie výsledky Work Safety Barometra sa snažíme aj prostredníctvom pravidelných školení o bezpečnosti pri práci ako aj prípravou interných materiálov a smerníc pre stavbu lešení, inštalácií ochrany proti pádu a ďalších opatrení na zabezpečenie maximálnej ochrany našich zamestnancov.
Bezpečnosť zamestnancov a dodržiavanie platných predpisov patrí k základným zásadám našej firmy. Dôsledne sa staráme o to, aby naša spoločnosť pravidelne obnovovala platnosť svojich certifikátov, licencií a oprávnení. Spoločnosť YIT tak spĺňa aktuálne požiadavky na kvalitu a bezpečnosť práce. V záujme ochrany našich zamestnancov je však našou snahou zabezpečiť pracovné prostredie a pracovné návyky aj nad rámec legislatívne kontrolovaných požiadaviek.

Odborné oprávnenia a licencie

  • Oprávnenie v súlade s ustanovením zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, § 17, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
  • Odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
  • Licencia na vykonávanie prác dodatočného zatepľovania bytových objektov tepelnoizolačným systémom TERRANOVA 
  • Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov KABE THERM/LAMITHERM 
  • Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov č. 2013 /01-PO-C4975 pre účely verejného obstarávania.e;sledky vytvárajú dlhodobú prosperitu.
  • Oprávnenie v súlade s ustanovením zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, § 17, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
  • Odborná spôsobilosť podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. v znení zákona č. 236/2000 Z. z.