Ochrana a spracovanie osobných údajov spoločnosťou YIT Slovakia a.s.


  
Užívateľ dáva výslovný súhlas prevádzkovateľovi, spoločnosti YIT Slovakia a.s., so sídlom Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, IČO: 35 718 625 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“ alebo „YIT“), so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), a to najmä mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, korešpondenčnej adresy, telefónnych čísel, emailovej adresy, ktoré poskytol alebo poskytne prevádzkovateľovi v súvislosti s registráciou. Súhlas s poskytnutím osobných údajov užívateľ udeľuje YIT pre účely (i) evidencie budúceho kupujúceho do elektronickej databázy klientov vedenej prevádzkovateľom a (ii) pre priame marketingové účely prevádzkovateľa.
 
Užívateľ zároveň poskytnutím súhlasu dáva prevádzkovateľovi výslovný súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov za účelom ich spracovania materskou spoločnosťou prevadzkovateľa: YIT Corporation, so sídlom Panuntie 11, 00620 Helsinki, Fínska republika, IČO: 0112650-2 (ďalej len „materská spoločnosť“), pre účely evidencie užívateľa do databázy klientov a priame marketingové účely.
 
Užívateľ je v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov oprávnený požiadať písomne alebo elektronicky (na e-mail: info@yit.sk ) prevádzkovateľa o likvidáciu alebo úpravu osobných údajov. V tomto prípade sa prevádzkovateľ zaväzuje zlikvidovať alebo upraviť osobné údaje do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.